Realne zagroenie metanowe w Sonicy. Wyjazd do kopalni w Gliwicach
Marcin Jakiewicz, Krzysztof Senderak, 19 lutego 2012
Grupa 10 studentów Koa Naukowego Geologów 17 lutego 2012 r. uczestniczya w badaniach terenowych w kopalni wgla kamiennego „Sonica-Makoszowy” w Gliwicach. Pomiar stenia metanu podczas eksploracji chodnika na gbokoci blisko 950 m wykaza 1,5%. Wyjazd odby si pod opiek dr. Wojciecha liwiskiego, pracownika Zakadu Gospodarki Surowcami Mineralnymi ING.

Intensywne opady niegu skutecznie opóniy dojazd czonków koa do Gliwic, dlatego wszystkie czynnoci przed zjazdem „na dó” wymagay sprawnego dziaania. Zaraz po godzinie 6:30 w sali wykadowej KWK „Sonica-Makoszowy” studenci zostali zapoznani z budow geologiczn obszaru i specyfik wydobycia surowca. W przystpny sposób wiedz z zakresu górnictwa przekaza pan Dariusz Biss, Kierownik Dziau Geologicznego „Sonicy”. Kurs podstawowych zasad bezpieczestwa przeprowadzi natomiast wykwalifikowany ratownik kopalni, który zwróci uwag, e nieczsto studenci maj moliwo „zwiedzania” zakadu górniczego o charakterze metanowym.

Kady z uczestników zosta wyposaony w tzw. niepaln odzie górnicz oraz aparaty ucieczkowe umoliwiajce przeycie do 3 godzin bez dostpu wieego powietrza. W drodze na cian towarzyszyli im geolodzy pracujcy w kopalni, pracownicy pomiarowi oraz sztygar oddziaowy. Zanim studenci dotarli do „strefy”, czyli pod sam cian, pokonali ponad 5 kilometrów wskich korytarzy.

Pokad wgla kamiennego, który by celem pitkowej eksploracji, charakteryzuje si redni miszoci dochodzc do 3-4, a miejscami do 5 metrów! Dla porównania wabrzyskie pokady wgla kamiennego maj rednio po 1,2 – 1,5 metra – podkrela czsto dr liwiski.

Trasa przemierzona przez nas pod ziemi odbywaa si na raty. Zaczynajc od dwóch szybów – wikszego do poziomu 750 m, mniejszego do 950 m, kolejki torowej przeznaczonej do transportu pracowników kopalni, a koczc na podwieszanej kolejce pozwalajcej na transport po duych nachyleniach chodników kopalni. Warto doda, e wykorzystywanie tzw. kolejki podwieszanej staje si coraz popularniejsze w tego typu zakadach górniczych, w odcinkach zwykle trudno dostpnych.

W miejscu bezporedniego wydobycia wgla zapylenie powietrza zmusza do korzystania z okularów ochronnych i odpowiednich masek, które w krótkim czasie nadaj si jedynie do wyrzucenia. Studenci wraz z caym sztabem ludzi dotarli do pokadu o numerze 405/2, wchodzcego w skad warstw rudzkich, z którego wydobywa si gównie wgle typu od 32 do 34 (tzw. wyrónik), czyli wgle gazowo-pomienne, gazowe i gazowo-koksowe.

Zobaczyli prac na przodku, którego rozmiary s ju rzadkoci. Sama ciana wydobywcza ma dugo od 200 do 250 metrów. Dowiadczyli trudnych warunków, w których kadego dnia pracuje tysice górników na caym Górnym lsku. Przedzieralimy si przez labirynty filarów, dungl kabli i stosy drewnianych pali, aby poczu wszystko na wasnej skórze i pobra próby – relacjonowa Marcin, student III roku geologii.

Czynna podró wgld Ziemi trwaa ponad 4 godziny. Usunicie z twarzy wglowego pyu okazao si dla niektórych niemoliwe, ale towarzyszy temu zdrowy miech. Modzi adepci geologii zostali zaproszeni do Dziau Geologicznego, gdzie raz jeszcze zosta przedyskutowany charakter kopalni „Sonica”. Kierownik geologów zaznajomi wszystkich z planami kopalni na najblisze kilka lat i zapewni, e KWK „Sonica-Makoszowy” posiada koncesj do 2020 roku. Na razie nikt nie myli co bdzie póniej – doda.

Studenci dopytywali przede wszystkim o trudnoci w wydobyciu samego surowca, charakter pracy geologa w kopalni wgla kamiennego i najwiksze zagroenia z nim zwizane, w tym realne zagroenie metanowe. Niedawno, bo w 2008 roku, w Sonicy wstrzymano wydobycie po ujawnieniu nadzwyczaj gronego wypywy niebezpiecznego gazu. Wówczas byy problemy z odzyskaniem sprztu górniczego, do którego dostp by "naturalnie" niemoliwy.

Dzikujemy Dyrekcji KWK „Sonica-Makoszowy” za umoliwienie przeprowadzenia bada terenowych w Ruchu „Sonica”.

W wyjedzie wzili udzia: dr Wojciech liwiski, Renata Cichos, Agnieszka Kawka, Grayna Hudy, Elbieta Kliber, Aleksandra Suszyska, Krzysztof Senderak, Piotr Kostrzyca, Marcin Jakiewicz, Bartosz widerski i Andrzej Korzekwa.
update: 2012-02-23 00:43:51
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net