III Sesja Referatowa studentw geologii i geografii
Anna Wysocka, Krzysztof Senderak, 01 marca 2012
Na miesic przed kalendarzow wiosn, 21 lutego w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocawskiego odbya si III Zimowa Sesja Referatowa studentów geologii i geografii. Spotkanie przygotowane przez Studenckie Koo Naukowe Geologów i Koo Naukowe Studentów Geografii byo znakomit okazj do zdobycia wiedzy oraz wymiany dowiadcze, które czsto byy wynikiem studenckich bada naukowych. Zaprezentowano siedem odczytów, w tym jeden traktujcy o bogatej historii wspópracy dwóch kó. Sesja zgromadzia ponad 30 suchaczy.

Pierwszy wystpi Mateusz wiek, reprezentant gospodarzy, student III roku geologii, którego referat „Ryft kontynentalny na przykadzie ryftu Egeru” wyranie przypad do gustu zgromadzonym. Prelegent przybliy pogldy na temat genezy i ewolucji ryftu, co uzupeni omówieniem wulkanizmu wystpujcego w tego typu strefie. Wspomnia o projekcie naukowym Sekcji Dynamiki Litosfery SKNG, której obecne badania skupiaj si wanie wokó bazaltów wschodniej czci ryftu Egeru – w okolicach Lubania lskiego i Zotoryi.

Justyna Lisok, magistrantka z geografii, przedstawia efekty swoich prac badawczych w referacie „Zmiany przyrostów rocznych drzew w obliczu katastrofy ekologicznej na przykadzie Gór Izerskich”. Autorka podkrelia znaczenie metody dendrochronologii (dokadnie dendroklimatologii) w prognozowaniu zmian rodowiska spowodowanych dziaalnoci czowieka. Informacje pochodzce z uzyskanych rdzeni potwierdzaj siln zaleno redukcji przyrostów z depozycj dwutlenku siarki, który by gównym czynnikiem degradujcym obszar Gór Izerskich w latach 70. – przekonywaa Justyna.

„Nowe odkrycia pegmatytów na terenie masywu Strzegom-Sobótka w latach 2008-2010” – tak brzmia temat ostatniego referatu w I czci sesji. Andrzej Korzekwa, student I roku geologii, zaprezentowa liczne okazy mineralogiczne, które odkry i udokumentowa wspólnie z dolnolskim kolekcjonerem. Wiele z nich po raz pierwszy opisano w strzegomskim granicie. Niespodziewanie nawet kryszta fluorytu sta si bardzo wartociowym odkryciem – przyznaje Andrzej. Okaza si najwikszym znalezionym fluorytem w Polsce! – doda.

Przed przerw prezentacj o historii aktywnej wspópracy SKNG i KNSG przedstawia Anna Wysocka, absolwentka geografii i studentka III roku geologii. Posugujc si archiwalnym materiaem zdjciowym i obszernymi kronikami przypomniaa wspólne inicjatywy podejmowane przez oba koa w latach 1970-1990. Wród nich byy przede wszystkim wspólne wyjazdy do kopal Maopolski oraz jaski Krasu Morawskiego, czy popularne swojego czasu sesje referatowe.

Drug cz sesji rozpocz Micha Szuszczewicz, student I roku mgr geografii, referatem prezentujcym „Potencja turystyki industrialnej Dolnego lska”. Prelegent zwróci szczególn uwag na due moliwoci rozwoju tej gazi turystyki w naszym województwie, które niestety dotd nie spotykaj si z duym zainteresowaniem odwiedzajcych. Turystyka polegajca gównie na eksplorowaniu tajemniczych pozostaoci przemysowych rozwinita jest znacznie lepiej w pozostaej czci kraju – stwierdzi. Za przykady takich obiektów u podnóa Sudetów posuyy np. Kopalnia Zota w Zotu, cukrownia w Konarach, czy Jezioro Pilchowickie.

Nastpny wystpi Daniel Opaka, student III roku geografii, prezentujc odczyt „Sposoby wykorzystania pusty i pópusty przez czowieka na przykadzie Pówyspu Arabskiego”. Przekazana wiedza dotyczya przede wszystkim sposobu zagospodarowania obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Najwiksze zainteresowanie studentów wzbudziy tzw. wyspy palmowe, o których mówi Daniel. W odpowiedziach stara si wyjani potrzeb konstruowania tego typu sztucznych „archipelagów”.

Ostatni odczyt „Eksploatacja gazu upkowego – aspekty rodowiskowe” wygosia Magorzata Dugosz, magistrantka geologii. Medialny charakter tematu wywoa wród publicznoci wyrane poruszenie. Jaka jest technika wydobycia zó gazu upkowego, jakie s zagroenia przyrodnicze zwizane z eksploatacj oraz przede wszystkim czy eksploatacja ma jakikolwiek wpyw na wody podziemne – te zagadnienia próbowaa wyjani studentka.

Kolejna, IV sesja cyklu ponownie rozpocztego w 2009 roku przez Studenckie Koo Naukowe Geologów planowana jest na grudzie w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

Zdjcie: Robert Niedwiedzki
update: 2012-03-01 13:45:26
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net