Wizyta w laboratorium drogowym GDDKiA
Basia Huszcza, 17 marca 2012
Wizyta w Laboratorium Drogowym, bdcym oddziaem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocawiu, bya pierwszym wspólnym wyjciem czonków sekcji geologii inynierskiej SKNG. W pitek, 9 marca studenci mieli okazj zapozna si ze struktur oraz charakterem pracy Laboratorium. Pracownicy oprowadzili zainteresowanych po poszczególnych pracowniach, z których skada si Laboratorium oraz opowiedzieli o badaniach tam prowadzonych.

Na samym pocztku Pan Marek Kulczyski zapozna nas z problemem zmieniajcych si czsto norm i przepisów wymaganych do przeprowadzania bada. Wykonawcy s zobowizani do przestrzegania tych  instrukcji przy badaniu podoa gruntowego.

Pierwszym z etapów bada jest zbieranie próbek na terenie planowanej budowy. Nastpnie w Laboratorium okrela si i analizuje midzy innymi takie parametry gruntów jak: naprenia w gruncie, kalifornijski wskanik nonoci gruntu, wskanik piaskowy, wskanik zagszczenia, skad granulometryczny metod sitow, areometryczn, pipetow, wilgotno optymaln w aparacie Proctora, wilgotno biern, badanie zwartoci czci organicznych i wglanu wapnia. Powysze badania wykonywane s w Pracowni Gruntów i Geotechniki, na podstawie ich wyników sporzdza si sprawozdanie.

Kolejna pracowni jest Pracowania Betonu zajmujca si przede wszystkim badaniem wytrzymaoci oraz mrozoodpornoci materiau wykonywanego do budowy dróg. Pracownia Kruszyw specjalizuje si w analizach i badaniach kruszyw potrzebnych jako skadnik warstwy pod nawierzchni bitumiczn. Ostatnia z pracowni – Pracowania Nawierzchni sprawdza nono i szorstko nawierzchni, a przy uyciu koleinomierza bada koleinowanie nawierzchni.

Pracownicy Laboratorium, a wród nich absolwenci naszego kierunku, przedstawili nam w interesujcy sposób obszerne informacje dotyczce prowadzonych bada gruntów pod infrastruktur drogow i bada materiaów do budowy dróg oraz wykonywanych do ich uycia potrzebnych sprztów. Poruszyli równie zagadnienie problemów i bdów pojawiajcych si podczas pracy.

Zdjcie: Pracownia Gruntów i Geotechniki (fot. Magdalena Szpunt)
update: 2012-03-21 17:06:55
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net