Sesja Geologii Poszukiwawczej
Marta Rudolf, Danuta Lipa, 06 kwietnia 2012

27 marca w Instytucie Nauk Geologicznych odbyła się Sesja Geologii Poszukiwawczej, do udziału w której Studenckie Koło Naukowe zaprosiło dyrektora firmy Drill-Lab prowadzącej badania geologiczne. Temat poszukiwania i eksploatacji konwencjonalnych, ale i w ostatnim czasie niekonwencjonalnych złóż jest priorytetowym zagadnieniem o zasięgu globalnym. Trendy światowe wskazują, że zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny stale rośnie, co na zasadzie interakcji powoduje wzrost zainteresowania geologią złóż. Idąc więc za głosem rozsądku, a i też odpowiadając zainteresowaniom specjalizacyjnym na sali zgromadziło się aż 40 studentów, którzy z uwagą śledzili kolejne wystąpienia.

Sesję otworzyła Marta Rudolf, która przywitała gości i przedstawiła tematy wygłaszanych referatów. Jako pierwszy przemówił Adam Mazurek (student I roku studiów magisterskich). Tematem jego wystąpienia były poszukiwania ropy naftowej i gazu na biegunie północnym. Według danych przedstawionych przez Adama pod powierzchnią arktycznych lodów znajduje się około 13 procent nieeksploatowanych jeszcze światowych zasobów złóż ropy naftowej oraz aż 30 procent zasobów gazu ziemnego. Arktyka leży na czterech tarczach krystalicznych: bałtyckiej, kanadyjskiej, angarskiej i aldańskiej. Obszar ten podlegał orogenezie kaledońsko-hercyńskiej oraz alpejskiej.  Ruchy górotwórcze z kolei  doprowadziły do zaistnienia  basenów przedgórskich co w konsekwencji spowodowało powstanie złóż gazu i ropy.  Najbardziej bogatym w węglowodory okazuje się być basen sedymentacyjny Alaski oraz Wschodni Basen Syberyjski, do którego prawa roszczą sobie Norwegia i Rosja. Odkryte perspektywiczne złoża na chwilę obecną nie mają większego wpływu na gospodarkę światową, ponieważ klimat oraz ochrona środowiska znaczącą obniżają wydajność produkcyjną i podnoszą koszty wydobycia surowców.

Następnie głos zabrał Piotr Wojtulek - student geologii i prawa, który tym razem zaprezentował temat związany z jego pracą magisterską realizowaną na Wydziale Prawa. Pokrótce przedstawił on historię górnictwa i prawa górniczego. Pierwsze artefakty świadczące o działalności górniczej pochodzą z Gór Zagros sprzed 8655 lat p.n.e. Ciekawostkę stanowi fakt, że w czasach starożytnych ludzie używali minerałów do produkcji barwników. Eksploracja przed kilkoma tysiącami lat polegała  na zbieraniu samorodków i  eksploatacji płytkich utworów żyłowych.  Początki górnictwa w Polsce związane są z Tarnowskimi Górami i sięgają III-IV wieku. Po omówieniu historii poszukiwań złóż Piotr opowiedział o zmianach jakie zaszły na przestrzeni wieków w polskim prawie górniczym. Dla przykładu: w średniowieczu panowała wolność górnicza, co oznaczało, że niezależnie od właściciela ziemi każdy miał prawo eksploatować surowce znajdujące się na danym terenie. Natomiast  za czasów Napoleona prawo oddzielało ziemię od kopaliny znajdującej się pod powierzchnią terenu.

Kolejnym prelegentem był Marek Gasz (I rok studiów mgr). Temat jego wystąpienia brzmiał: Geologiczna interpretacja geofizyki otworowej oraz analiza środowisk depozycji na podstawie profilowań radiometrycznych.  Prowadzone w trakcie wiercenia pomiary radioaktywności  są nośnikiem informacji o litologii, zaileniu oraz ilości cementu w przestrzeni pozarurowej.  Warto także zwrócić uwagę na fakt, że badania promieniotwórczości umożliwiają korelację międzyotworową, śledzenie niezgodności , występowanie stref spękań. Na podstawie profilowań radiometrycznych można wyznaczyć także potencjał węglowodorowy danej skały  bądź rozpoznać środowisko sedymentacyjne. Wszystkie te informacje uzyskujemy analizując wykresy przedstawiające stosunki izotopowe pierwiastków radioaktywnych wchodzących w skład przewiercanych skał.

Po odczytach wygłoszonych przez  studentów miejsce na mównicy zajął dyrektor firmy Drill-Lab, Pan Józef Żurawik.  Zaproszony gość przyjechał aż z Zielonej Góry, aby opowiedzieć przyszłym geologom o roli polowych prac geologicznych oraz kontrolno-pomiarowych podczas wiercenia otworów za konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego i ropy naftowej. Na wstępie Pan Józef krótko scharakteryzował specyfikę działania reprezentowanej firmy. Drill-Lab  Sp. z o.o. istnieje na rynku pracy od 1990 roku i trudni się gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych dotyczących geologii wierconych otworów. Działania kontrolno-pomiarowe prowadzone są nie tylko na kontynencie europejskim. Od kilku lat geolodzy pracują przy wierceniach w Kazachstanie czy Ugandzie. Użycie nowoczesnych technologii pozwala na bieżąco śledzić zmiany takich parametrów jak: temperatura płuczki bądź głębokość otworu. Praca geologa składa się z dwóch etapów: pracy terenowej (fizycznej) polegającej na instalacji urządzeń pomiarowych oraz pracy laboratoryjnej, w trakcie której dokładnie opisywane są przewiercane formacje skalne. Uzyskane dane pozwalają na połączenie parametrów technologicznych z litologią. Studenci mieli także możliwość zdobycia informacji o wymaganych kwalifikacjach stawianych przez obecny rynek pracy. Zaproszony gość podkreślił rolę języka angielskiego, którego znajomość umożliwia geologom pracę w każdym zakątku świata.  Na koniec Pan Józef Żurawik, jako absolwent Wydziału Nauk o Ziemi, opowiedział  jak za czasów jego studiów wyglądały praktyki terenowe. Zachęcając do wytrwałego studiowania i ukończenia tego kierunku, z nadzieją przyznał, że czeka na przyszłych współpracowników, którzy będąc absolwentami geologii na Uniwersytecie Wrocławskim sprostają wymaganiom zielonogórskiej firmy.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój poszukiwania i wydobycia kopalin energetycznych na świecie i w Polsce warto pogłębiać swoją wiedzę o dziedziny, które wydają się perspektywiczne. Spotkanie z dyrektorem firmy geologicznej Drill-Lab z pewnością można zaliczyć w poczet wydarzeń o wielkim walorze dydaktycznym; szczególnie dla studentów zainteresowanych tematyką geologii poszukiwawczej czas spędzony na sesji na pewno zaprocentuje w przyszłości.

update: 2013-09-11 22:23:12
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net