Badania terenowe w Strzegomiu i Siedlimowicach
Piotr Spirydowicz, 21 kwietnia 2012
13 kwietnia 2012 roku odby si wyjazd terenowy Studenckiego Koa Naukowego Geologów do kamienioomów w Strzegomiu i Siedlimowicach. Wyjazd odby si pod opiek dr. Adama Szuszkiewicza i dr. Krzysztofa Turniaka. Podczas caodniowego pobytu w kamienioomach studenci geologii zapoznawali si z budow masywu Strzegom-Sobótka, w obrbie którego znajduj si wyej wymienione kamienioomy. Po dojechaniu do Strzegomia dr Szuszkiewicz zapozna nas z budow geologiczn masywu.

Masyw zlokalizowany jest w poudniowo-zachodniej czci Polski na przedgórzu Sudetów rodkowych, obejmujcy swoim zasigiem Wzgórza Jaroszowskie, Wzgórza Strzegomskie oraz pónocno–zachodni cz góry ly. Masyw ten przybiera form wyduonego klina na powierzchni, którego o przebiega w kierunku WNW-ESE. Cignie si on na wschodzie od Sobótki poprzez Strzegom, Jawor a do sudeckiego uskoku brzenego na zachodzie. Jego dugo wynosi okoo 45 km, a najwiksza szeroko 10 km. W rodkowej czci niedaleko Strzegomia masyw jest wszy, przez co ksztatem przypomina dwa zronite trójkty, które dziel masyw na cz wschodni i zachodni. Jest drugim masywem granitoidowym w Polsce pod wzgldem wielkoci. W obrbie masywu mona wydzieli kilka odmian granitoidów budujcych ten masyw. W czci zachodniej wystpuje monzogranit biotytowo-hornblendowy i monzogranit biotytowy a we wschodniej czci granit dwuyszczykowy i granodioryt biotytowy. W obrbie odmian gównych mona równie wydzieli kilka podtypów i szereg odmian przejciowych. Wedug najnowszych bada, granitoidy budujce masyw Strzegom-Sobótka powstay w wyniku intruzji rónych pulsów magmy, z niejednorodnego róda.

Po krótkim wprowadzeniu wyruszylimy w gb kamienioomu. Na dolnym poziomie cz z nas ruszya w kierunku ciany kamienioomu z odsaniajc si miarol pegmatytow a cz rozpocza poszukiwania wród gruzów. W tej czci masywu przewaaj pegmatyty miarolityczne znajdujce si w obrbie monzogranitu hornblendowo-biotytowego. W miarolach pojawiaj si due krysztay skaleni, szczotki kwarcowe obronite chlorytem. Ponadto do licznie spotykany jest epidot, zeolity w postaci stilbitu i chabazytu, miejscami fluoryt, piryt, chalkopiryt, galena i inne egzotyczne mineray. Po 2 godzinach (okoo godziny 14:00) poszukiwa musielimy opuci kamienioom z powodu „strzelania” czyli wysadzenie ska przy uyciu materiaów wybuchowych. Po kilku chwilach czekania na naszego charyzmatycznego kierowc wyruszylimy w kierunku nastpnego kamienioomu znajdujcego si w Siedlimowicach.


(wg A. Majerowicz,1972; J. Puziewicz, 1990)

Kamienioom w Siedlimowicach znajduje si we wschodniej czci masywu i znacznie róni si od strzegomskiego. Pegmatyty w tej czci znajduj si w obrbie granitu dwuyszczykowego i wystpuj wycznie w formie y. yy pegmatytowe s zazwyczaj miszoci do metra. Charakteryzuj si obecnoci krysztaów berylu oraz liczniejszych i drobniejszych krysztaów granatu. Wanym faktem jest wzrost zawartoci muskowitu i krysztaów kwarcu. Niestety dugie poszukiwania okazay si niezbyt owocne, poza nielicznymi, maymi berylami nie znalelimy nic, co mogoby zachwyci. Okoo godziny 16 nasz pobyt w kamienioomie dobieg koca. Droga powrotna mina szybko i bezproblemowo.
update: 2012-04-21 15:20:46
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net