W Czechach: Zlat Chlum i Vpenn
Marcin Olkowicz, 25 maja 2012
W sobot, 19 maja studenci naszego koa wzili udzia w kolejnym wyjedzie terenowym. Jego celem by obszar Jeseników w czeskich Sudetach Wschodnich.

Wyruszylimy bardzo wczenie i ju po 9 rozpoczlimy program bada od punktu zlokalizowanego na wzgórzu Zlatý Chlum (Rys.1) pooonym okoo 2,5 km na wschód od miejscowoci Jesenik. Na jego pónocno zachodnim zboczu wystpuj upki yszczykowe z granatem almandynem o blastach wielkoci do 2 cm. By on gównym obiektem naszego zainteresowania. upki yszczykowe, a co za tym idzie granaty, najlepiej odsaniaj si w dwóch miejscach: za schroniskiem w poowie ska zwanych ertovy kameny oraz na zboczu przy drodze do ertovych kameny. Wart zobaczenia jest take wiea widokowa na szczycie Zlatego Chlumu.

Po zebraniu próbek wyruszylimy do nastpnego punktu naszego eksplorowania, czyli do omu Jan Vycpálek pooonego okoo 1,5 km na wschód od miejscowoci Vápenná (Ryc.2). W tym omie, a dokadniej ponad nim na krawdzi z granitem wystpuj skarny bdce skaami osony masywu granitowego ulovej. W zwietrzelinie skarnów poszukiwalimy kolejnego granatu - grossularu w odmianie hessonitu. Granaty wystpuj tu w formie dwunastocianów rombowych, a ich maksymalne rozmiary to kilkanacie centymetrów. W skarnach widoczna jest kilkumetrowa strefa zawierajca granaty o wielkoci okoo 10 cm, jednak skaa jest na tyle twarda, e odbicie reprezentatywnej próbki jest bardzo trudne. Std te poszukiwania granatów w zwietrzelinie s najbardziej owocne.

Po pobraniu prób (worków grossularów), co nie naleao do trudnych zada i wiadczy o obfitoci tego minerau w omie Jana Vycpálka, udalimy si z powrotem do Wrocawia. W wyprawie wzia udzia koleanka Danusia Lipa oraz panowie Micha Paszkiewicz, Marcin Olkowicz i Mateusz wiek.

Dodatkowa informacja. Projektujc tras korzystaem gównie ze strony pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz, któr gorco polecam ze wzgldu na bardzo dobry opis wielu czeskich lokalizacji. Zakadka mapa lokalit jest map wszystkich lokalizacji opisanych na stronie. Wystarczy klikn w czerwon kropk i dowiadujemy si wszystkiego o danym odsoniciu (cznie ze wspórzdnymi GPS). Pozostaje tylko kwestia przetumaczenia z czeskiego na polski, co dla nikogo nie powinno by problemem..


Rys.1


Rys.2
update: 2012-05-26 02:41:17
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net