"Groundwater Protection" w Ustroniu
Marta Rudolf, 07 czerwca 2012
Podczas weekendu (1-3.06) picioro studentów SKN Geologów wzio udzia w III midzynarodowych warsztatach dla modych hydrogeologów w Ustroniu. Spotkanie zostao zorganizowane przez Studenckie Koo Naukowe Hydrogeologów "AQUA" Uniwersytetu lskiego. Tegoroczna edycja odbya si pod hasem "Monitoring i ochrona wód podziemnych".

Warsztaty rozpoczy si od zwiedzania Zakadu Uzdatniania Wody w Goczakowicach. Od momentu wybudowania w 1956 roku ZUW uznaje si za najwikszy i najnowoczeniejszy w Polsce. Dyrektor Zakadu wielokrotnie podkrela, e Goczakowice sprzedaj wod miastu - nie pojedynczym mieszkacom. Zgodnie z zasadami ochrony rodowiska woda jest tylko czciowo chlorowana. Dzisiejsze metody odkaania i uzdatniania wody oparte s przede wszystkim na ozonowaniu oraz dziaaniu filtrów wglowych. Zajcia w stacji zakoczone zostay degustacj idealnie oczyszczonej wody.Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów mieli równie moliwo zapoznania si z nowoczesn aparatur do badania wód podziemnych. Przedstawiciel firmy OTT zaprezentowa urzdzenia suce do pomiaru m.in. przepywu wody, bd szybkiej oceny jej jakoci. Niewtpliwie najwiksze wraanie zrobi na suchaczach fakt bardzo wysokiej niezawodnoci prezentowanego sprztu. Instalacje te s praktycznie bezawaryjne, lekkie oraz atwe w obsudze, co uatwia hydrogeologom prac.

Kolejny punkt programu zosta przygotowany przez Katedr Hydrogeologii i Geologii Inynierskiej Uniwersytetu lskiego. Pracownicy naukowi zaprezentowali podstawowe narzdzia suce do pomiaru parametrów fizykochemicznych wód oraz poboru próbek wód podziemnych i powierzchniowych.Popoudniu w Centrum Edukacji Ekologicznej „Lenik” w Ustroniu odbya si sesja posterowa, podczas której studenci SKN Geologów zaprezentowali poster pt. "Wyniki obserwacji waha zwierciada wody na obszarze miejskim Wrocawia". Zagadnienia przedstawiane na plakatach, cho dotyczyy jednej dziedziny-hydrogeologii, poruszay rozmaite problemy: od monitoringu wód podziemnych w obszarze zlewni bezporedniej Zbiornika Goczakowickiego, po wystpowanie uranu w wodach podziemnych w Nigerii. Dzie zakoczy si wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.

Sobot uczestnicy wyjazdu spdzili w Ustroniu. Wizyt w uzdrowisku rozpoczlimy od wykadu na temat genezy "leczniczej" wody podziemnej. Dowiedzielimy si miedzy innymi, e woda solankowa pochodzi z utworów dewonu i zawiera do wysokie iloci wglowodorów. Nie jedn osob zastanawia dokd zanieczyszczona - zuytkowana woda jest transportowana. Metody stosowane w hydrogeologii pozwalaj na zataczanie wstpnie oczyszczonej wody ponownie do warstw skalnych. Ze wzgldu na ochron rodowiska i fakt, e miasto Ustro znajduje si na terenie zlewni, z której pobierana jest woda pitna, wody z uzdrowiska nie mona wylewa do rzek.Po krótkim referacie zostalimy oprowadzeni po uzdrowisku. Mielimy okazj zobaczenia wszystkiego "od kuchni". Odwiedzilimy miejsce skadowania borowiny uywanej do kpieli borowinowych. Póniej znalelimy si pod basenami z solank, aby na kocu spróbowa wysokozmineralizowanej wody solankowej. Po powrocie do orodka odbya si sesja referatowa. Rozpocza j studentka Uniwersytetu Warszawskiego, która opowiedziaa o zastosowaniu metod geofizycznych w hydrogeologii. Do okrelania zwierciada wód podziemnych potrzebne s m.in. prosta budowa morfologiczna oraz niezaronity teren. Badania geofizyczne s bardziej ekonomiczne od tradycyjnego kartowania, ale jak wynikao z prezentacji Magdaleny Gako nie wszdzie mona je stosowa.

Kolejne miejsce na katedrze zaja Dorota Pietrucin z AGH. Studentka poruszya bardzo istotny problem: na przykadzie zakadu chemicznego w Bydgoszczy omówia monitoring rodowiska wodnego na obszarze przemysowym o licznych ogniskach zanieczyszcze. Okazuje si, e skadowiska odpadów chemicznych s le monitorowane, a wszystkie szkodliwe substancje bez wikszych przeszkód trafiaj do Warty.Po interesujcej wypowiedzi Doroty gos zabra prof. Andrzej Witkowski. Prezentacje profesora powizana bya w znaczcy sposób z wypowiedzi poprzedniczki. Hydrogeolog z Uniwersytetu lskiego, a przy tym gówny opiekun warsztatów zwróci uwag na niedocignicia w polskim prawie regulujcym monitoring wód podziemnych. Dowodów na le skonstruowane regulacje prawne profesor przedstawi mnóstwo. Przede wszystkim zwróci uwag na fakt, e obowizkowe trzy piezometry nie zawsze odzwierciedlaj stan wód podziemnych.

Po krótkiej przerwie gos zabra hydrogeolog z Nigerii. Wszyscy suchacze z ogromnym zaciekawieniem ledzili wypowied zaproszonego gocia, który przedstawi wstpne wyniki bada wód podziemnych na obszarze stanu Zamfara w Nigerii. Przeprowadzone analizy pokazay due stenie substancji promieniotwórczych. Najbardziej zaskakujcy jest fakt, e mieszkacy Nigerii nie znajd sobie z tego sprawy i mimo prób uwiadamiania ich dalej korzystaj ze skaonej wody, w  wyniku czego umiera duo ludzi.

Ostatnie zdanie naleao do studenta AGH, który porówna chemizm wód powierzchniowych i podziemnych pytkiego krenia w utworach fliszowych na przykadzie zlewni rzeki Skówka. Z bada przeprowadzonych przez modego hydrogeologa wynika, e wody powierzchniowe maj znaczcy wpyw na jako i stan wód podziemnych.

Po ciekawej, lecz wyczerpujcej sesji referatowej uczestnicy kursu ponownie udali si do uzdrowiska, gdzie zayli kpieli w leczniczej solance. Dzie zakoczy si uroczyst kolacj, w trakcie której wszyscy uczestnicy otrzymali wiadectwa ukoczenia warsztatów, a najciekawsze postery i referaty zostay wyrónione.

Niedzielne przedpoudnie spdzilimy w Cieszynie. Wspóczesne administracyjne pojcie "miasto Cieszyn" odnosi si do prawobrzenej czci, stanowicego pod wzgldem przestrzennym i spoecznym jedn cao, orodka miejskiego, którego cz lewobrzena naley do Republiki Czeskiej ("Czeski Cieszyn").

W warsztatach oprócz geologów z Wrocawia wzili udzia przedstawiciele AGH w Krakowie, Uniwersytetu Poznaskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W przygotowaniach studentów SKNG do warsztatów pomogli prof. Stanisaw Stako oraz dr Sebastian Buczyski. Dzikujemy za powicony czas i wsparcie merytoryczne.
update: 2012-06-07 03:59:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net