II Polski Kongres Geologiczny w Warszawie
Barbara Huszcza, 25 wrześœnia 2012
Promowanie geologii w spoeczestwie oraz integracja polskiego rodowiska geologicznego stay si gównymi celami II Polskiego Kongresu Geologicznego. W ostatnim czasie byo to najwaniejsze wydarzenie polskiej geologii.

II PKG odby si w Warszawie w dniach 17-19 wrzenia 2012 r. pod honorowym patronatem Gównego Geologa Kraju Piotra Woniaka. Haso kongresu „Geologia jedna?!” miao skania do refleksji nad przyszoci, tempem i kierunkami rozwoju nauk geologicznych oraz wskaza korzyci pynce z integracji. Kongres zorganizowany zosta przez Wydzia Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne, a instytucj wspierajc by Pastwowy Instytut Geologiczny. Kongres odby si na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwszy dzie spotkania obfitowa w prezentacje przedstawicieli sponsorów kongresu na temat Bezpieczestwa surowcowego Polski. Ponadto prowadzono dyskusj pod hasem Gaz upkowy – nowe wyzwania dla geologii. Liczne sesje referatowe poruszajce róne dziedziny i problemy polskiej geologii byy przedmiotem kolejnego dnia kongresu. Suchacze mieli moliwo wyboru interesujcych sesji tematycznych. Na posiedzeniu „Geoinformatyka i geologia inynierska” poruszano midzy innymi sprawy map geologiczno-inynierskich, aktualnych trendów w polowych badaniach geoinynierskich czy wyników bada prowadzonych na rónych rodzajach gruntów. Prelegenci sesji „Geozagroenia” skupiali nasz uwag na metodach stosowanych w badaniach nad dynamik wybranych obszarów Polski, w tym osuwisk. Wymieniali oni przede wszystkim zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, satelitarnej interferometrii radarowej i przypowierzchniowych bada geofizycznych. Sesja „Ewolucja Ziemi” dotyczya zagadnie sedymentologicznych, tektonicznych, paleontologicznych oraz genezy jednostek regionalnych Polski.

Spotkanie pod hasem „Bezpieczestwo surowcowe Polski” cieszyo si bez wtpienia najwiksz liczb zgromadzonych suchaczy. Ponadto poruszano aktualne zagadnienia bezpieczestwa surowcowego, mówiono midzy innymi o badaniach izotopowych nad wiekiem mineralizacji siarczkowych, perspektywach wystpie pierwotnych zó zota czy moliwoci pozyskiwania wybranych metali strategicznych z polimetalicznych kopalin oceanicznych.

Sesja „Moda geologia” daa moliwo pocztkujcym adeptom geologii, studentom oraz doktorantom, na podzielenie si wasnymi badaniami i osigniciami z zakresu nauk geologicznych. Podczas zebrania „Zrównowaone wykorzystanie wód podziemnych” wygoszono midzy innymi prezentacje o bogatych w german wodach podziemnych Bieszczadów, analizie regresji róde pieniskich czy naturalnej promieniotwórczoci wód butelkowych. Sesja „Geoturystyka” uwiadomia wszystkim jak szerokie jest pojcie dziedzictwa georónorodnoci naszego kraju oraz wane jego promowanie wród caego spoeczestwa.

Dzie zakoczya sesja posterowa, w której aktywnie wziy udzia dwie czonkinie SKN Geologów UWr prezentujc poster „Geoturystyczne atrakcje pónocnej Albanii”. Pomysem na plakat sta si materia zgromadzony podczas zeszorocznego obozu studentów Koa do Albanii. Studentki na swoim plakacie zamieciy informacje o miejscach, do których dotar obóz naukowy wrocawskich geologów w sierpniu 2011 r. Góry Przeklte (alb. Prokletije), ofiolit strefy Mirdita, Korab – najwyszy szczyt Albanii (2764 m n.p.m.) oraz masyw ultramafitowy Bulqiza zostay przedstawione jako gówne atrakcje geoturystyczne pónocnej Albanii.

Ostatni dzie kongresu upyn pod hasem sesji plenarnej „Klimat Ziemi”, podczas której skupiono si na wydarzeniach zachodzcych w plejstocenie i holocenie (przyczyny zmian klimatu, maksimum ostatniego zlodowacenia w górach Europy, zmiany paleoklimatyczne a intensywno poarów w interglacjale mazowieckim). Uroczystemu zamkniciu kongresu towarzyszyy podzikowania wszystkim zaangaowanym w przygotowanie Kongresu poegnanie przybyych goci.

II PKG dowiód, e polska geologia rozwija si dynamicznie na wielu polach. Liczne sesje referatowe oraz dyskusje posuyy przekazaniu wiedzy na tematy aktualnych osigni polskiej geologii w rónych jej dziedzinach, a spotkania geologów z odmiennych krgów day moliwo wymiany myli i integracji oraz pielgnowania tradycji. Pierwszy Kongres Geologiczny odby si w 2008 roku w Krakowie, natomiast kolejny, III Kongres odbdzie si za 4 lata we Wrocawiu.
update: 2012-09-25 11:53:43
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net