Warsztaty dla studentw Uniwersytetu Dzieci
Marta Rudolf, 21 paŸździernika 2012
Podczas ostatniego weekendu dwie studentki z SKN Geologów z ogromnym zaangaowaniem wcieliy si w rol nauczycieli akademickich. Marta Rudolf i Katarzyna Woniak poprowadziy warsztaty na temat "Jak powstaje wgiel?". Uczestnikami zaj nie byli doroli studenci, lecz acy z Uniwersytetu Dzieci, którzy studiuj na kierunku Inspiracje.Uniwersytet Dzieci to inspirujce spotkania dzieci w wieku 6-13 lat z prawdziw nauk. Program wykadów i warsztatów na kadym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, moliwoci poznawczych i zainteresowa suchaczy. Studenci kierunki Inspiracje to uczniowie drugich i trzecich klas szkoy podstawowej. Dzieci w tym wieku rozumiej coraz wicej i potrafi korzysta z rónych róde informacji. Poszerza si ich horyzont dowiadcze i wiedzy. Drugo- i trzecioklasista interesuje si wszystkim, z czym ma do czynienia. W zasigu jego zainteresowa znajduj si coraz to nowe dziedziny i tematy. Z tego wzgldu zajcia pomagaj odpowiedzie na pytanie: "jak?".Czonkinie SKN Geologów przygotoway warsztaty na temat powstawania wgla. Modzi suchacze rejestrujc si na stronie Uniwersytetu otrzymali zadanie wprowadzajce do zaj. Kasia Woniak na wstpie przeprowadzia z dziemi rozmow o zagbiach wglowych w Polsce. Uczniowie zaskoczyli prowadzc ogromn wiedz. Prawie kade dziecko bez problemu wskazao na mapie kopalnie gbinowe i odkrywkowe wydobywajce czarny surowiec w naszym kraju. Nastpnie studenci otrzymali zestawy z rónymi skaami. Ich zadaniem byo wybra wgiel, okreli jego waciwoci - barw i ciar. Niektórzy uczniowie potraktowali zadanie bardzo powanie i porównywali smak muowca oraz wgla.

Nastpnie, korzystajc z wyobrani, przeniesiono uczniów do karboskiego lasu. Marta Rudolf opowiedziaa bowiem dzieciom bajk o powstaniu wgla. Najwikszym zaskoczeniem dla uczniów by fakt, e dinozaury i ich ycie nie maj nic wspólnego z pochodzeniem cennego surowca. Na koniec modzi studenci dostali kartki papieru oraz wgiel rysunkowy. Otrzymane materiay pozwoliy im stworzy rysunkowe pamitki z zaj. Dziecica fantazja nie zna granic, bowiem tematyka prac bya bardzo rónorodna. Oczekujcych rodziców zaproszono do zwiedzania Muzeum Geologicznego, które mocno zainteresowao równie dzieci.W warsztatach wzio udzia cznie 160 uczniów. Zajcia odbyway si w Komnacie Pradawnych Stworze, która przynaley do Muzeum Geologicznego.

SKN Geologów dzikuje organizatorom i wolontariuszom z Uniwersytetu Dzieci oraz Kierownikowi Muzeum Geologicznego - Panu dr. Pawowi Raczyskiemu za udostpnienie sali i pomoc w przygotowywaniu zaj.
update: 2012-10-24 20:51:49
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net