Dni Kół Naukowych 2012
Malwina Kubik, 11 listopada 2012
Pierwszy listopadowy tydzie� z �ycia akademickiego zako�czy� si� bardzo aktywnym dla cz�onków kó� weekendem. Za nami kolejne Dni Kó� Naukowych organizowane przez Rad� Kó� naszego uniwersytetu.

By�a to okazja nie tylko do poszerzenia swojej czysto praktycznej dla funkcjonowania Ko�a wiedzy, ale równie� podzielenia si� spostrze�eniami na temat funkcjonowania Rady i zaproponowania w�asnych pomys�ów na zmiany podczas kameralnej debaty. Wieczór sprzyja� nawi�zywaniu kontaktów mi�dzy ko�ami na imprezie integracyjnej.

Drugiego dnia studenci mogli zaj�� si� sprawami bardziej przyziemnymi. Po�egnali�my si� z biurokracj� i brali�my udzia� w warsztatach tematycznych. Do wyboru mieli�my przyspieszone kursy ciekawych j�zyków, makrofotografii, ale równie� poruszono temat wyst�pie� publicznych, pisania idealnego CV, czy te� pierwszej pomocy.

Podczas Dni Kó� Naukowych reprezentowali nas: Dominika Kozdrowska, Paulina Rudnicka, Kasia Wo�niak, Malwina Kubik i Pawe� Gambal.

Zach�camy wszystkich cz�onków SKNG  do udzia�u w kolejnych tego rodzaju wydarzeniach!
update: 2013-09-03 13:24:51
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net