Wesołych Świąt
Danuta Lipa, 19 grudnia 2012
Z okazji nadchodz�cych �wi�t Bo�ego Narodzenia �yczymy wszystkim wspó�tworz�cym studencki ruch m�odych geologów, aby ten czas pokoju i nadziei sp�dzony w rodzinnym gronie by� czasem wytchnienia i �yczliwo�ci dla innych, rodz�cym w sercach niegasn�c� rado�� i optymizm.

A zbli�aj�cy si� Nowy Rok niech b�dzie jeszcze owocniejszy od mijaj�cego, by ka�dy z satysfakcj� móg� powiedzie�, �e wspó�tworzy t� bogat� histori� SKNG, a dzia�alno�� we wspólnocie Ko�a to wielka przyjemno��.

Zarz�d SKN Geologów

(grafika: http://marlo...)
update: 2013-03-02 13:50:41
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net