Zmiana statutu - nowe moliwoci!
Piotr Wojtulek, 31 maja 2011

Sekcje tematyczne realizujce programy badawcze, czonkostwo stowarzyszone dla osób spoza UWr i dla studentów zagranicznych oraz uproszczenie procedur podejmowania decyzji przez Koo - to wszystko przewiduj zmiany do Statutu Studenckiego Koa Naukowego Geologów.

Zmiany zostay przyjte na podstawie Uchway Zgromadzenia Ogólnego Czonków SKNG 10 maja tego roku. Decyzj zarzdu ustalilimy, jaki konkretny ksztat przybior przysze przepisy Statutu Koa.

Czonkostwo stowarzyszone
Pierwsz nowink jest wprowadzenie czonkostwa stowarzyszonego. W myl nowego art. 13a:
Art. 13a. Czonkiem stowarzyszonym moe zosta kada osoba niebdca studentem Uniwersytetu Wrocawskiego. Czonek stowarzyszony posiada nastpujce prawa:
1) uczestnictwa w spotkaniach Koa,
2) uczestnictwa w wyjazdach Koa - za zgod Zarzdu,
3) uczestnictwa w projektach Koa - za zgod Zarzdu.

Jednoczenie art. 13b precyzuje, e:
art. 13b. Czonek stowarzyszony podlega przepisowi art. 8.

Dziki temu rozwizaniu w pracach Koa uczestniczy bd mogy osoby spoza Uniwersytetu Wrocawskiego. Tym samym nasza organizacja otworzy si na innych, mamy nadziej e efektem tego bdzie nawizanie wspópracy z innymi studentami z kraju i z zagranicy. Dla studentów z programów MOST, CEEPUS i ERASMUS Koo przygotowuje obecnie folder reklamowy z ofert uczestnictwa w naszych pracach.

Rzecznik SKNG
Kolejn zmiana jest rozszerzenie skadu zarzdu o funkcj Rzecznika. Zadania Rzecznika okrela art. 24a:
art. 24a. Rzecznik Koa:
1) zajmuje si promocja wydarze organizowanych przez Koo w mediach, utrzymuje kontakt z ich przedstawicielami,
2) gromadzi dokumentacj relacji z wypraw organizowanych przez Koo,
3) w spenianiu zada pomaga Rzecznikowi kierowana przez niego trzyosobowa grupa redakcyjna.

Sekcje badawcze
Nastpna zmiana, oczekiwana przez wielu, to wprowadzenie do struktury Koa sekcji o charakterze grup badawczych. Definiuj to art. 36a - 36d:

art. 36a. W ramach SKNG dziaaj sekcje tematyczne, które s tworzone przez grupy czonków Koa zainteresowanych okrelon tematyk. Przynaleno do grupy jest dobrowolna. Tworzenie i likwidowanie sekcji naley do kompetencji Zarzdu SKNG.

art. 36b. Kada z grup ma opiekuna naukowego którym jest pracownik Uniwersytetu Wrocawskiego.

art. 36c. Sekcje realizuj projekty naukowe oraz wyjazdy terenowe przewidywane w ich planie pracy, który jest integraln czci planu pracy SKNG.

art. 36d. Finansowanie dziaa sekcji odbywa si zgodnie ze stosownym regulaminem dot. funkcjonowania kó naukowych na Uniwersytecie Wrocawskim. Wnioski sekcji o przyznanie rodków podpisywane s przez Sekretarza Koa.

Likwidacja Dziaów Promocji i Organizacji
Wykrelone zostaj przepisy dotyczce Dziaów Promocji o Organizacji Koa. Uznalimy, e struktury te nie zostay powoane i dalsze utrzymywanie tych zapisów w Statucie jest zbdne.
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net