Podsumowanie aktywnoci czonkw
Krzysztof Senderak, 31 stycznia 2011
Organizacj studenck tworz ludzie, którzy powinni stanowi jej nieoceniony kapita. Kady sukces, zrealizowany projekt i zorganizowany wyjazd musi by wypadkow aktywnoci, a take zaangaowania wielu czonków koa naukowego.

Sprawne funkcjonowanie wymaga wspópracy naprawd zainteresowanych osób, dlatego Walne Zgromadzenie w dniu 12-01-2011 roku podjo decyzj dotyczc charakteru przeprowadzania weryfikacji aktywnoci czonków.

Podczas weryfikacji brane bd pod uwag jasne kryteria:
obecno na co najmniej dwóch zebraniach podczas semestru lub
obecno na co najmniej jednym zebraniu i dodatkowa aktywno *
Osoby niespeniajce powyszych kryteriów zostan wykluczone z koa i skrelone z listy czonków.

Weryfikacja zostanie przeprowadzona po zakoczeniu I semestru roku akademickiego 2010/2011, ale przed kocem lutego 2011 roku.

* dodatkowa aktywno obejmuje organizacj obozu naukowego w Albanii, organizacj obchodów 65-lecia Koa Naukowego Geologów, organizacj obozu w Bieszczadach, prace zwizane z produkcj koszulek, wygoszenie odczytu, plakatowanie przed Gied Mineraów, a take wspóprac z Grup Redakcyjn (w tym tumaczenia artykuów i sprawozda).

Krzysztof Senderak
Sekretarz SKNG
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net