Kopalnia Pomorzany w Olkuszu 2008
Anna Kukuła, 29 listopada 2008
Dnia 29 listopada 2008 roku grupa reprezentantów Studenckiego Koła Naukowego Geologów udała się do kopalni „Pomorzany” w Olkuszu, gdzie prowadzone jest wydobycie rud cynku i ołowiu. Naszym celem było zapoznanie się z budową geologiczną tego regionu.

Zbiórka mia�a miejsce bardzo wcze�nie rano. By� to nasz pierwszy wyjazd w takim sk�adzie i jak�e wa�ny, wi�c mimo niedogodnej godziny pobudki i mrozu na dworze, wszyscy byli zadowoleni i bardzo przej�ci.

O �wicie pod Olkuszem
O �wicie pod Olkuszem

Punktualnie o 8 stawili�my si� na bramie kopalni. Przeszli�my szkolenie BHP, a stacjonuj�cy w kopalni geolog zapozna� nas z budow� geologiczn� tego regionu. Nast�pnie udali�my si� do kopalnianych magazynów po ca�y sprz�t. Dostali�my ca�e wyposa�enie, pocz�wszy od kasków, latarek i poch�aniaczy, a sko�czywszy na bardzo twarzowych niebieskich kombinezonach. Wygl�dali�my bardzo profesjonalnie :)

Ku naszej niezmiernej rado�ci do kopalni wjechali�my du�ymi land roverami i honkerami, co jest rzadko�ci� w tego typu kopalniach, zarówno na skal� europejsk�, jak i �wiatow�. Dwa samochody zwozi�y nas coraz dalej i coraz ni�ej pod powierzchni� ziemi. Prze�ycie niezwyk�e - ciemne korytarze i my w o�wietlaj�cych sobie drog� samochodach, z czo�ówkami na g�owach, próbuj�c wy�apa� jak najwi�cej szczegó�ów.

Po pewnym czasie zatrzymali�my si� i naszym oczom ukaza�a si� pi�kna, po�yskuj�ca �ciana. Mimo wysokiej temperatury, wilgoci i strumieni wody p�yn�cej korytarzami, wszyscy w kaloszach, rozochoceni zacz�li ogl�da� i szuka�. Po chwili s�ycha� ju� by�o pierwsze uderzenia m�otków. Wszyscy próbowali wydoby� dla siebie jak naj�adniejsze próbki galeny. By�o to nasze pierwsze ods�oni�cie, a plecaki ju� p�ka�y w szwach.

Poszukiwania blendy
Poszukiwania blendy

Nast�pnie pan geolog pokaza� nam jak pracuje kopalnia. Zobaczyli�my maszyny wydobywaj�ce i wywo��ce rud�. Obserwacja ta bardzo wzbogaci�a nasz� wiedz� i pozwoli�a uzmys�owi� sobie, jak ci��ka jest praca w kopalni. Dalej udali�my si� do �ciany, z której pobrali�my próbki markasytu, sfalerytu, galeny, a niektórym si� poszcz��ci�o i znale�li imponuj�ce okazy blendy cynkowej. Dla ka�dego co� mi�ego :)

Podziemna rzeka
�ukasz w podziemnej rzece. Wszed� tylko na chwil�, bo woda strasznie zimna...

Monika i jej jak�e oryginalne gumowce ;)
Monika i jej oryginalne kalosze :)

Gdy plecaki zrobi�y si� niemi�osiernie ci��kie nasze zwiedzanie kopalni dobieg�o ko�ca. �al by�o �egna� si� z tymi wszystkimi okazami, których nie uda�o nam si� zebra�, ale ka�dy zadowolony opuszcza� kopalni�.

Dobry humor
Zawsze towarzyszy nam �wietny humor! :)

Zm�czeni
Zm�czeni, ale zadowoleni! :)

Byli�my coraz bli�ej bramy wyjazdowej. Na powierzchni przywita�o nas �wiat�o s�oneczne i ch�ód. Pó�niej tylko szybkie przebieranie z brudnych kombinezonów, kilka pami�tkowych zdj��, serdeczne podzi�kowania, po�egnanie z ekip� nas oprowadzaj�c� i ju� byli�my w drodze powrotnej. Zm�czeni, niewyspani, brudni, z ci��kimi plecakami, ale zadowoleni i bogatsi w nowe okazy i nowe, jak�e cenne do�wiadczenie dotarli�my do Wroc�awia.

Opiekunowie:
dr Adam Szuszkiewicz
dr Stanis�aw Madej

Uczestnicy:
Anna Resiak
Anna Kujawa
Anna Kuku�a
Dorota Podgórska
Monika Zagórna
Tomasz Parkitny
Piotr Wojtulek
�ukasz Kulig
Marcin W�sowski
Daniel Kenio
update: 2015-11-11 02:13:59
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net