Kamienioomy w Strzegomiu i Siedlimowicach 2010
Krzysztof Senderak, 26 marca 2010
26 marca, w prawdziwie wiosennej pogodzie odby si kolejny wyjazd terenowy Studenckiego Koa Naukowego Geologów. Podczas caodniowych bada uczestnicy zapoznawali si z budow geologiczn masywu granitoidowego "Strzegom - Sobótka", a take poszukiwali stosunkowo rzadkich mineraów - m.in. berylu, który niejednokrotnie tego dnia sprawi rado modym adeptom geologii. Wyjazd do kamienioomów w Strzegomiu i Siedlimowicach odby si pod okiem dra Adama Szuszkiewicza i dra Jakuba Kierczaka.

Jakie zdziwienie musiao towarzyszy osobom, które spodzieway si takich samych utworów skalnych w obydwu kamienioomach. Wbrew pozorom, odlego niewiele ponad 20 kilometrów w linii prostej, w duej mierze dzieli te dwa miejsca pod wieloma wzgldami. Zaczynajc od skadu mineralnego, a koczc na specyficznej strukturze i teksturze ska granitoidowych - pochodzacych przecie z tego samego masywu.

Strzegom

W Strzegomiu modzi naukowcy penetrowali obszar kamienioomu "Andrzej II". Dominuje w nim granit jednoyszczykowy skadajcy si przede wszystkim z kwarcu, plagioklazu i biotytu. Ukazujce si w nim pegmatyty, a nadto liczne szliry biotytowe, znacznie uatrakcyjniy wczesnoranne poszukiwania. Oprócz ww. struktur, w miejscowej kopalni granitu da si spostrzec dobrze rozbudowan sie y aplitów. Zjawiskiem bdcym niewtpliw ciekawostk geologiczn jest wystpowanie w niektórych aplitach tzw. pegmatytów sieciowych. Miarole o rednicy do kilkunastu milimetrów otoczone kilkumilimetrowymi strefami przerostów pismowych, które poczone w sieci z innymi miarolami tworz mikropegmatyty. Warto równie wspomnie o istnieniu na tym obszarze duej iloci maficznych enklaw magmowych, które eksponowane s w wielu odsoniciach. Kwarc dymny, epidot, turmalin, fluoryt - to m.in. takie mineray udao si zebra w trakcie blisko dwugodzinnej eksploracji strzegomskiego granitu.

Od godziny 10 w kamienioomie rozpoczo si zaplanowane "strzelanie", czyli wysadzanie ska za pomoc adunków wybuchowych. Z tego powodu musielimy zakoczy wnikliwe prace badawcze i przenie si na nastpny tego dnia obszar naszych dziaa - kamienioom w Siedlimowicach.

Siedlimowice


Granit dwuyszczykowy, zawierajcy znacznie iloci muskowitu - tak pokrótce mona scharakteryzowa ska, na której pracowalimy w siedlimowickim kamienioomie. Utwory skalne na tym terenie bogate s w strefy pegmatytowe (o miszoci do metra). Wanie w nich spotykane s rzadkie krysztay berylu (do kilku cm) lub liczniejsze drobne ziarna granatów (do 6mm). W strefach granitu zmienionego pod wpywem roztworów hydrotermalnych wspówystpuj m.in. molibdenit i piryt. Niestety o istnieniu pierwszego minerau moglimy tylko usysze od dra Szuszkiewicza. Charakterystyczny dla pegmatytów wystpujcych w Siedlimowicach jest wzrost zawartoci muskowitu i krysztaów kwarcu.

Przedmiotem naszych bada by masyw "Strzegom - Sobótka". Jednostk o wychodniach dochodzcych do 45km dugoci i 10km szerokoci, buduj skay wykazujce pewne rónice petrograficzne. Tylko na podstawie obserwacji prowadzonych w terenie potrafilimy spostrzec zasadnicze rónice, które wystpuj na obszarze masywu. Rónorodno mineraów, róne struktury i tekstury, gsto sieci aplitów, czy miszo cia pegmatytowych wynika przede wszystkim z fazowoci powstawania intruzji.

Na zakoczenie prowadzonych poszukiwa, niespodziank - chyba najbardziej sobie - sprawi Piotr Kenis, który wyciosa z siedlimowickiego granitu kryszta berylu wielkoci pici.

ENGLISH (Aleksandra Popielec)

On the 26th of March, in a truly spring-like weather another trip cross of Student Scientific Geologic Club took place. During day-long study participants got acquainted with the geology of granitoid massif "Strzegom - Sobótka" and looked for a relatively rare minerals - including Beryllium, collecting which gave a lot of pleasure the young students of geology. Trip to the quarries in Strzegom and Siedlimowice held under the supervision of PhD Adam Szuszkiewicz and PhD James Kierczak.

What a surprise had to be accompanied by those who expected the same types of rocks in both quarries. Despite small distance, just about 20 miles between this two locations, they differ very much in many issues. Starting from the mineral composition and ending with the specific structure and texture of granitoid rocks - coming after all of the same massif.

Strzegom

In Strzegom young scientists penetrated an area of the quarry, "Andrew II " dominated by granite consisting mainly of mica and quartz, plagioclase and biotite. Appearing in the pegmatites, and also numerous biotite enclaves, significantly increased the attractiveness of exploration. In addition to these structures, the local granite quarries can see an extensive network of aplit veins. With no doubt, a curious phenomenon is the occurrence of geology in some aplits some pegmatites network. Miarole with a diameter of several millimeters to several millimeters in areas surrounded by the excesses of the letter, which networked with other micro-pegmatite miarolami form. It is also worth mentioning the existence of this extensive area of mafic magmatic enclaves, which are exposed in many outcrops. Smoky quartz, epidote, tourmaline, fluorite - include These minerals could be collected during the nearly two-hour exploration Strzegom granite.

From 10 o'clock in the quarry began a planned "shooting", or blowing up rocks with explosives. For this reason, we had completed our research and move to the next area of our activities - a quarry in Siedlimowice.

Siedlimowice

Two-mica granite containing much amount of muscovite – this way you can briefly characterize the rock on which we worked in a second quarry. Rocks in this site are rich in pegmatite zone (with thickness of a meter). I found in them are rare crystals of beryllium (up to several cm) or numerous small grains of garnet (up to 6mm). In the zones of granite revised under the influence of hydrothermal solutions including co-occur molybdenite and pyrite. Unfortunately, the existence of a mineral first we could only hear from PhD Szuszkiewicz. Characteristic of pegmatites occurring in Siedlimowicach is to increase the content of muscovite and quartz crystals.

The subject of our study was the massive "Strzegom - granite. " Unit of outcrops of up to 45km long and 10km wide, build rocks showing petrographic some differences. Only on the basis of observations conducted in the area were able to discern the essential differences that exist within the massif. The variety of minerals, different structure and texture, the density of the network aplitów or bodies pegmatites thickness is primarily due to the formation of the phase of the intrusion.

At the conclusion of our research, surprise - perhaps most himself - made Peter Kenis, who hewed from the siedlimowice granite fist-sized crystal of beryllium.
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net