Kopalnia soli w Kodawie 2010
Aleksandra Popielec, Anna Korze, 19 listopada 2010
19 listopada 2010r. odby si kolejny wyjazd do Kopalni soli w Kodawie. Kopalnia ta jest staym punktem w grafiku wyjazdowym Studenckiego Koa Naukowego Geologów.

O godzinie 5 rano wyjechalimy z Placu Maksa Borna, a okoo godziny 8 bylimy na miejscu. Przeszlimy przez obowizkowe szkolenie BHP, a dokadnie jeden z uczestników, który prawdopodobnie po tym szkoleniu i tak nie zdoaby uy tego sprztu. Pobralimy obowizujcy kadego górnika sprzt i okoo godziny 9 ruszylimy w kierunku szybu.

Pierwsza cz wyprawy to zjazd wind na poziom 600 m p.p.t. z prdkoci 7 m/s. Po dotarciu na miejsce, dr Stanisaw Burliga przedstawi nam krótk histori kopalni, geologi, oraz stron techniczn wydobycia soli. Po wstpie udalimy si w dwukilometrowy spacer tunelami. Eksploatacja w tej kopalni odbywa si systemem komorowym. Drugim naszym celem byo zatem zobaczenie takiej komory i uzyskanie wiedzy na temat metod pozyskiwania.

W drodze z komory w kierunku naszego gównego celu, jakim bya sól niebieska, mielimy okazje zobaczy cay profil litostratygraficzny cechsztynu, który zosta bardzo dokadnie omówiony przez prowadzcego. Pobralimy równie próby ska: ''upka cuchncego'', soli (niektóre sole kamienne przy kontakcie z anhydrytem i upkiem cuchncym s warstwowane i skadaj si z ciemno i jasnoszarych warstw) róowej, czystej i oczywicie niebieskiej, której pobranie nie byo atwe, ale niektórym udao si uzyska adne okazy; mineraów: anhydrytu, polihalitu, karnalitu (najczystszej odmiany) i sylwinu oraz wystpienie kizerytu. Przy pozyskiwaniu polihalitu, pomaga nam pracownik kopalni, któremu przy pierwszym uderzeniu udao si zama nasze najwiksze narzdzie pracy – kilof.. :)

Na terenie kopalni wystpuj wielkoskalowe faldy o geometrii futeraowej. Maj one strome skrzyda i osie, ich zarys w przekroju jest przez to eliptyczny do kolistego. Miszo zoa soli w tej kopalni jest efektem odksztacenia tektonicznego, a nie cech sedymentacyjnych.

W drodze do wyjcia przeszlimy przez tras dla turystów. Moglimy obejrze najwiksza komor poeksploatacyjn i posucha ciekawostek na temat pracy w kopalni. Czekajc na wyjazd, niektórzy uczestnicy nie zadajc sobie wikszego trudu, pobrali próby czystej soli z wagoników.

Koczc wyjazd - zgodnie z tradycj - odwiedzilimy baseny termalne w Uniejowie pooone u podnóa XIV-wiecznego zamku otoczonego XIX-wiecznym parkiem. Po zwiedzeniu udalimy si na obiad do zajazdu i ruszylimy w drog powrotn.

ENGLISH

19 November 2010. took another trip to Salt Mine in Kodawa. Mine is a fixed point in an away schedule Student Scientific Geologists.

At. 5 in the morning we left the Square M. Born, and about 8 o'clock we were on the spot. We went through the mandatory safety training, and exactly one of the participants, which is likely after this training, and so would not be able to use this equipment:). We took the existing equipment and each miner at about 9 we went in the direction of the shaft.

The first part of the expedition is to exit the elevator to the level of 600 m below at a speed of 7 m / s. After reaching the place, Dr. S. Burliga gave us a brief history of mining, geology, and the technical aspects of salt mining. When we went in the first 2 km walk through the tunnels. The operation of this mine is chambered system. Our second goal was therefore to see such a chamber and obtain knowledge of the methods of mobilization.

On the way out of the chamber to our main objective was the salt of the blue we had a chance to see the full profile of lithostratigraphic Zechstein, which has been thoroughly discussed by the teacher. We took the sample rocks, “slate stinking”, salt (some stone salts in contact with the anhydrite and shale are stinking stratified and consist of dark and light gray layers), pink, clear and blue, of course, that sum has not been easy, but some managed to get a nice specimens, minerals: anhydrite, polyhalite, carnallite (fine variety), sylvine and the occurrence kieserite. When acquiring polyhalite, helping us to mine worker, who at the first blow failed to break our greatest tool - pick:)

At the mine there are large-scale geometry of the folds of holsters. They have steep wings and axes, their outline in cross section by the elliptical to circular. Thickness of salt deposits in this mine is the result of tectonic deformation, and no sedimentary features.

On the way out we passed through a route for tourists, we could see the largest chamber and listen to the major after-closure phases of the work in the mines. Waiting for the output of the mine, some participants have downloaded the sample of pure salt from the cars.

Ending the trip, according to tradition, we visited the thermal pools in Uniejów, situated at the foot of the fourteenth century castle surrounded by a nineteenth century park. After visiting we went to lunch at the inn, and went on our way back.
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net