Kopalnia gipsu i anhydrytu Nowy Ld 2011
Barbara Huszcza, 04 marca 2011

Micha Kociuczyk i Szymon Nawrocki pod jedn ze cian.

Dnia
4 marca 2011 roku mia miejsce kolejny wyjazd studentów z Koa Naukowego Geologów. Niewielka grupa zainteresowanych, wraz z opiekunem drem Adamem Szuszkiewiczem, wyruszya z samego rana w kierunku Niwnic pooonych nieopodal Lwówka lskiego, do znajdujcej si tam kopalni „Nowy Ld”. Celem wyjazdu byo pozyskanie próbek gipsu i anhydrytu wydobywanych w kopalni, a ponadto szczegóowe poznanie budowy geologicznej eksplorowanego zakadu górniczego.

Po dojechaniu na miejsce, wylegitymowaniu oraz zaopatrzeniu w niezbdny sprzt, dwóch pracowników kopalni zapoznao nas z geologi obszaru i mechanizmem wydobycia zoa. Nastpnie udalimy si w kierunku podziemnego tunelu, którym zeszlimy w gb kopalni. Spacerujc chodnikami bacznie obserwowalimy odsaniajce si na cianach zoa gipsu i anhydrytu oraz podziwialimy imponujce wntrze i wysoko sigajcy, wywoujcy niesamowite wraenie strop chodników.

Od ponad 200 lat w „Nowym Ldzie” trwa eksploatacja gipsu. Nieco krócej wydobywa si równie zoa anhydrytu, z pocztku systemem odkrywkowym, póniej podziemnym. Zoe gipsu i anhydrytu pod wzgldem geologicznym znajduje si na obszarze synkliny lwóweckiej, bdcej fragmentem poudniowego skrzyda zapadliska pónocno-sudeckiego. Seria zoowa zwizana jest z utworami górnego cechsztynu. Rozpoczyna si ona ioupkami, nad którymi zalega anhydryt przechodzcy w stropie i spgu w gips. W stosunkowo jednolicie wyksztaconej serii gipsowo–anhydrytowej sporadycznie spotka mona ponne przerosty w postaci ioupków. W budowie wewntrznej pokadu nie obserwuje si ostrej granicy midzy anhydrytami i gipsami. W obrbie zoa wystpuje wiele zaburze tektonicznych w formie uskoków czy spka.

W podziemnym wyrobisku natrafilimy na okazae próbki w/w mineraów. Nie byo potrzeby uycia motków i przecinaków, gdy spora cz zadowalajcych okazów leaa w pobliu naszych nóg. Wszyscy poszukiwacze, a szczególnie ich buty i spodnie, ubrudzone byy bia mieszank gipsowo–anhydrytow, powsta z rozdrobnionych mineraów.

Po opuszczeniu kopalni udalimy si do Lwówka lskiego, w którym zwiedzilimy ratusz z pocztku XVI wieku, znajdujce si w nim muzeum z interesujc wystaw mineraów, a take stary rynek. Lwówek lski, miasto niewielkie, jedno z pierwszych w Polsce, posiada liczne, lecz zniszczone przez ostatni wojn zabytki, zwizane z burzliw histori regionu. Miejscowo ta rozwijaa si od wczesnego redniowiecza zyskujc miano lokalnego centrum gospodarczego i orodka osadnictwa wiejskiego. Na jej szybki rozwój wpyw miao niewtpliwie dogodne pooenie przy szlaku handlowym, zwanym Królewsk Drog oraz eksploatacja zota. W trakcie zwiedzania najwaniejszych obiektów architektonicznych Lwówka lskiego towarzyszy nam przewodnik sudecki – Marcin Wsowski, na co dzie student geologii i dowiadczony czonek naszego koa.

Po dniu obfitujcym w nowe wiadomoci powrócilimy do Wrocawia przed godzin 16-st z plecakami wypenionymi gipsem i anhydrytem.

Zdjcia: Krzysztof Senderak

ENGLISH (Marta Rudolf)

On March 4, 2011 another trip of students from Student Geological Organisation took place. In the morning a small group with a tutor (M.A. Adam Szuszkiewicz) went towards Niwnice, located near Lwówek lski, where is the mine „Nowy Ld”. The aim of the trip was the acquisition of gypsum and anhydrite and the knowledge of geology of this area.

When we arriver, we had to present our IDs and we were supplied with the necessary equipment. Two employess from the mine told us about the geological structure and mining deposits. Next we went to an underground tunnel, where we went into the mine. Underground we observed the process of exposing on walls deposits of gypsum and anhydrite and we  admired amazing interior of the mine and high ceiling of the sidewalls mining.

For over 200 years gypsum has been exploited in „Nowy Ld” while anhydrite a little shorter. The deposit is dated on upper permian. Over shales arrears anhydrite passing in gypsum. In a relatively uniform structure can be found vain excesses shales. The boundary between gypsum and anhydrite isn't clear. In the deposit there are many faults and fissures.

The use of hammer and chisels was unnecessary because satisfactory specimens were underfoot.

After leaving the mine we went to Lwówek lski, where we saw the town hall from XVI century. In the town hall we saw an interesting exhibition of minerals. Lwówek lski is a small town situated on the traude route. The town has many monuments destroyed during World War II.

During the visit our guide was Marcin Wsowski, who is a Sudeten Guide and on every day he is a student of geology and experienced member our organisation. We came back to Wrocaw at 4 p.m. with heavy backpacks filled gypsum and anhydrite.
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net