Kopalnia soli w Kodawie
Paulina Rudnicka, 27 listopada 2011
Dnia 25 listopada w ramach wyjazdu terenowego zorganizowanego przez SKNG, grupa modych studentów geologii pod okiem dr. S. Burligi i dr. S. Madeja odwiedzia kopalnie soli w Kodawie. By to wyjazd peen przey ze wzgldu na warto kolekcjonersk jak maj róne odcienie soli, a take dlatego, e kady z nas móg na wasne oczy zobaczy jak funkcjonuje najwiksza kopalnia soli kamiennej w Polsce.

Nasza listopadowa podró rozpocza si o godzinie 4.20, kiedy to spotkalimy si  na pl. Maksa Borna.  Po byskawicznym pokonaniu 220km busem w stron centralnej Polski wszyscy bylimy w peni wyspani i gotowi do rozpoczcia naszej wdrówki ciemnymi podziemnymi korytarzami. Na wstpie przeszlimy szybkie szkolenie BHP, otrzymalimy óte kaski, lampki oraz ciemnoniebieskie, mao eleganckie fartuchy. Ostatecznie o godzinie 9:00 zjechalimy szybem Micha na gboko 600m p.p.t.. Byo to niesamowite przeycie, poniewa wikszo z nas nigdy nie bya na tak duej gbokoci.Nie zwlekajc ani chwili duej rozpoczlimy nasz pasjonujc i z kad chwil cisz podró w gb kopalni. Pierwsz cz podróy przebylimy podziemn, ót kolejk osobow, która skrócia nam nieco drog, lecz take pokazaa nasze moliwoci skompresowania si do minimum.  Wytrzsieni i z lekkim zawrotem gowy wydostalimy si z elaznego potwora z wielk ulg. I dopiero w tym momencie rozpocza si nasza przygoda w kopalni soli w Kodawie…

Naszym pierwszym odsoniciem byo miejsce z pocztku wygldajce do niewinnie. Bya to niewielkich rozmiarów ya brzowej soli, która w wyniku halokinezy ulega miejscami kruchemu pkaniu i rozrywaniu, a nastpnie rozcieraniu.  Po dokadnym obejrzeniu zdalimy sobie spraw, e ta brunatna sól wydziela nieprzyjemny zapach. Doktor Burliga wyjani nam, e jest ona zanieczyszczona wglowodorami. Po pobraniu prób i z nadziej, e nasze plecaki bd po tej wyprawie pachniay normalnie – wysuchalimy historii powstania kopalni i budowy geologicznej tego obszaru. W trakcie wdrówki dr Burliga opowiada nam pasjonujc genez  wysadu solnego, a take mechanizm jego powstania. Dowiedzielimy si take, e mówic o uoeniu warstw w kopalni moemy to robi na podstawie wydzielonych czterech cyklotemów cechsztyskich,  a celem naszego wyjazdu jest chocia pobieny przegld ska i mineraów kadego z nich.

Kontynuujc podziemn podró zobaczylimy pikne, wrcz podrcznikowe struktury fadowe anhydrytu podstawowego (falistego), dolomit pytowy ( podobno zawierajcy relikty fauny), skon y polihalitu w obrbie anhydrytu, a take fady izoklinalne (futeraowe) halitu i stare systemy kawernowe grubokrystalicznej soli kamiennej.  Nastpnie udao nam si pozyska adne próbki polihalitu a take jego brekcji. Nasze kolekcje ska wzbogaciy si równie w róowy halit, karnalit i co dla nas wszystkich najwaniejsze – niebiesk sól kamienn. Wyupanie jej wymagao nie lada wysiku- zarówno pracy mini jak i umysu. Kiedy ju kady z nas by zadowolony ze zdobycia cennego barwnego halitu ruszylimy w dalsz podró. Po drodze jeszcze wielokrotnie si zatrzymywalimy, aby posucha opowieci dr Burligi na temat rewelacyjnie uwidaczniajcych si struktur spowodowanych halokinez.Ostatnim punktem naszej wdrówki bya trasa turystyczna, na której moglimy zobaczy imponujcych rozmiarów komory poeksploatacyjne,  podwietlone chodniki soli róowej, „lady dinozaurów” na ociosach, a take makiety dzisiejszych metod eksploatacji soli w kopalni w Kodawie. Po pobienym obejrzeniu wikszoci wikszoci atrakcji dla turystów  szybkim krokiem udalimy si do szybu Micha. Przed wyjazdem na powierzchni udao nam si zdoby pikne okazy soli róowej i biaej, które wyjlimy wprost z wagoników przy szybie.Mimo tak krótkiego czasu spdzonego pod ziemi wizyta w kopalni uzmysowia nam,  jak cik prac wykonuj górnicy, jak bardzo naraaj swoje ycie, by na powierzchni Ziemi czowiek móg korzysta z najbardziej uytecznej przyprawy, jak jest sól. Podró ciemnymi chodnikami poszerzya nasz wiedz geologiczn odnocie diapiru solnego Kodawy, który do tej pory by nam znany tylko z ksiek.

Uczestnicy wyprawy:
Marta Rudolf, Mateusz wiek, ukasz Krzeszowski, Danuta Lipa, Patryk Dominik, Paulina Rudnicka, Agnieszka Kawka, Malwina Kubik, Maciej Banaszczyk, Dominika Kozdrowska, Magorzata Kret, Rafa Iycki, Magdalena Szpunt, Magdalena Mielke, Andrzej Korzekwa
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net