Kirgizja - Kazachstan 1999
A. Szynkiewicz, 31 lipca 1999
Obóz odby� si� w terminie 31 lipiec - 4 wrzesie� 1999 roku. W pierwszym tygodniu trasa wyprawy obejmowa�a centraln� i po�udniow� cz�� Kazachstanu (jezioro Ba�chasz, kanion rzeki Ili, A�mata - Medeo, kanion rzeki Czaryn). Kolejne dwa tygodnie wyprawy sp�dzili�my si� na terenie Kirgistanu, g�ównie w pa�mie górskim Terski Alatau przylegaj�cym od po�udnia do jeziora Issyk-kul (wodospady w dolinie Barskaaon, dolina Kara�yarcza z najwy�szym szczytem Tasztar-ata). Ostatni tydzie� sp�dzili�my w dolinie A�amedin, znajduj�cej si� ok. 30 km na po�udnie od Bishkeku (stolicy Kirgistanu). W dolinie tej znajduje si� wiele lodowców, z których dwa, Saalyk i Karatieriek, mieli�my sposobno�� bada�. Trasa wyprawy zosta�a poprowadzona tak, by stanowi�a lini� przekroju przez pó�nocny Tien-Szan i jego bezpo�rednie przedpole. Da�o nam to mo�liwo�� zapoznania si� z budow� geologiczn� tej cz�ci a�taidów. Wci�� trwaj�ca kolizja p�yty indyjskiej z p�ytami euroazjatyckimi powoduje znaczne przemieszczenia mas skalnych tak w pionie jak i poziomie. Znalaz�o to i wci�� znajduje swoje odbicie w osadach i morfologii. Problematyka geologiczna wyjazdu obejmowa�a wi�c nie tylko zapoznanie si� z budow� geologiczn� do�� wyj�tkowego orogenu jakim s� a�taidy, ale tak�e procesy tworzenia i odnawiania rze�by terenu. W trakcie wyprawy pobrano liczne próbki skalne oraz sporz�dzono jej dokumentacje fotograficzn�. Zakupiono te� mapy geologiczne i topograficzne badanych obszarów. Sprawozdanie z wyprawy prezentowane by�o na prelekcjach i odczytach organizowanych w ING UWr.

W "Obozie naukowym - Kazachstan, Kirgistan '99" brali udzia�:

1. Dawid Bia�ek - starszy grupy

2. Ilona Kraus

3. Katarzyna Kulig

4. Grzegorz Lis

5. Magdalena Modelska

6. Krzysztof Moskwa

7. Anna Szynkiewicz

Podzi�kowania

Sk�adamy serdeczne podzi�kowania: PKS S.A., Uniwersytetowi Wroc�awskiemu, P.R.T. Telcent Sp. z o.o. ze �widnicy, PZU S.A. (oddzia� w Zielonej Górze) i firmie Trango za udzielon� pomoc finansow�, dzi�ki której mo�liwe by�o zorganizowanie ca�ej wyprawy.
update: 2013-09-03 13:28:09
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net