1st Students' International Geological Conference
Marcin Gole, 16 kwietnia 2010
Okolicznoci w jakich odbya si Pierwsza Studencka Midzynarodowa Geologiczna Konferencja w Krakowie byy przedziwne, z pewnoci niespotykane. Wybaczcie zatem, e nie ograniczam si w opisie do samego programu konferencji.

Aby zrozumie mój punkt widzenia, który niewtpliwie odcisn pitno na dalszej relacji, musimy cofn si do wczesnych czwartkowych godzin dnia 15 kwietnia, kiedy to razem z bardzo bliskimi mi osobami wyruszylimy do Warszawy, aby odda hod tragicznie zmarej parze prezydenckiej.

Los chcia, e okoo godziny 12.30 w czwartek ustawilimy si na Krakowskim Przedmieciu na kocu najduszej chyba kolejki, jaka zaistniaa od czasu wystawienia trumien w Sali Kolumnowej Paacu Prezydenckiego. Opucilimy Paac w okolicy godziny 5 nad ranem dnia nastpnego.

Uznalimy wspólnie, i mój powrót do Wrocawia przed wyjazdem na konferencje nie ma sensu, tote poegnalimy si i o 6.15 wyjechaem pocigiem do Krakowa. Tam u bliskich czekao na mnie óeczko- obiekt podania kadego, komu przyszo nie spa od okoo 24 godzin.

Jeszcze w pitek, po kilkugodzinnej drzemce, udao mi si zobaczy Sanktuarium Boego Miosierdzia w Krakowie agiewnikach- dziki temu nie miaem w niedziele problemów z trafieniem tam na czas uroczystoci pogrzebowych pary prezydenckiej.

W Krakowie miaem moliwo sprawdzenia poczty i wyledzenia zmian, jakie jeszcze w przeddzie konferencji, tj. 16.04, zachodziy w jej organizacji. Budynek Auditorium Maximum UJ- nowoczeniejszy i bardziej reprezentacyjny, zosta odebrany organizatorom prawdopodobnie ze wzgldu na zbliajce si uroczystoci pogrzebowe pary prezydenckiej. Miejscem rejestracji, sesji plakatowej oraz czci referatów miaa by, w zaistniaej sytuacji, Biblioteka Jagielloska. Pozostae referaty miay zosta wygoszone w Instytucie Zoologicznym UJ, który jest nieopodal.

Gocie konferencji, którzy wnieli dodatkow opat za nocleg, rejestrowali si ju w pitek wieczorem. Majc, dziki Bogu, blisk rodzin w Krakowie agiewnikach nie musiaem czeka na nocleg do wieczora.

W sobot rano w Bibliotece Uniwersytetu Jagielloskiego miaa miejsce rejestracja pozostaych uczestników konferencji, tj. tych z Krakowa, bd majcych wasny nocleg. Wraz z pojawieniem si pierwszych zagranicznych studentów i wybrzmieniem pierwszych sów w jzyku angielskim midzynarodowy charakter konferencji sta si namacalny.

Po ceremonii otwarcia, która podobnie jak wszystkie póniejsze referaty bya w jzyku angielskim, okoo godz. 11.00, rozpoczy si dwie równolege sesje referatowe. W Bibliotece Jagielloskiej miaa sesja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna, a w pooonym nieopodal Instytucie Zoologicznym UJ sesja powicona sedymentologii, stratygrafii oraz paleontologii.

Wybraem sesj mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczn, uderzy poziom oraz zrónicowanie tematów studenckich referatów. Mówiono tutaj m. in. o modawitach (Czeszka Lenka Dzikova). Modawity, czyli szkliwa zwizane z wydarzeniem impaktowym sprzed okoo 14,7 mln lat, które pozostawio po sobie Krater Ries w Niemczech, maj niejednorodn budow. Zrónicowanie skadu chemicznego poszczególnych modawitów odnosi si do zrónicowania materiau wyjciowego, jakim byy skay krateru. Heterogeniczno w obrbie pojedynczych modawitów to natomiast efekt niekompletnej homogenizacji stopionego materiau (wynikajcej najpewniej z bardzo krótkiego czasu oddziaywania odpowiednio wysokiej temperatury). Pole rozrzutu modawitów (z ang. strewn field) mona podzieli na mniejsze pola (z ang. substrewn fields). Zebrano 137 próbek modawitów z rónych obszarów spodziewajc si, e próbki zebrane z pojedynczych substrewn fields bd wykazyway podobny charakter chemiczny, obecno analogicznych domen, natomiast próbki z rónych obszarów miay si wyranie róni chemicznie. Badania wykazay, i heterogeniczno wród próbek pochodzcych z rónych substrewn fields jest znikoma, podczas gdy niejednorodno w obrbie próbek z jednego substrewn field potrafi by znaczna. W takim ukadzie trudno wiza modawity z konkretnych substrewn fields z konkretnymi skaami ródowymi. Heterogeniczno modawitów wiadczy jednak na pewno o niekompletnym wymieszaniu si materiau ródowego.

Pierwsza sesja zakoczya si punktualnie o 13.30, nadszed wtedy czas na pógodzinny coffee break. Na uczestników czekaa firma cateringowa z awami zastawionymi ciasteczkami, kaw, herbat.

Po przerwie rozpoczy si dwie kolejne równolege sesje referatowe, w Bibliotece Jagielloskie kontynuowano sesj mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczn, a w Instytucie Zoologicznym zrónicowano program i powicono si geologii strukturalnej oraz tektonice.

Rozwaaem przez chwil urozmaicenie sobie ycia i uczestnictwo w sesji w Instytucie Zoologicznym, jednak tematy tamtejszych rozwaa nie bardzo mnie zachciy. Tutaj natomiast miaa by mowa midzy innymi o pegmatytach poudniowej Norwegii- niestety referant jest z Anglii i nie móg do nas dotrze ze wzgldu na unoszcy si na wysokoci od 6-11 km py wulkaniczny, o czym poinformowano nas po rozpoczciu sesji. Z tego samego powodu, jak wiemy, na uroczystociach pogrzebowych pary prezydenckiej nie zjawili si m. in. Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy.

Z tej drugiej petrologiczno-mineralogiczno-geochemicznej sesji w pamici utkwi mi jeden odczyt. Mohamed Ahmed Mohamed Zayed przyby na konferencj z Kazachstanu, jego praca dotyczy y kwarcowych pochodzenia magmowego z obszaru Wadi Warabeit na Wschodniej Pustyni w Egipcie. Kwarc ten moe by zaklasyfikowany jako czysty (z ang. pure quartz), gdy zawarto krzemionki waha si w nim od 99.22 do 99.44 % , a rednio wynosi 99.31 %. Bez specjalnych zabiegów kwarc ten nadaje si wietnie do przemysu aluminiowego (aluminium alloy industry) czy elazokrzemowego (ferrosilicon alloy industry). Jest to kwarc alfa, który ma bardzo wysok odporno mechaniczn (1488.1-1934.5 kg/cm2), nisk warto absorpcji wody (0.02-0.05 wt%), co wskazuje na moliwo zastosowania go do produkcji krzemowych ogniw sonecznych, po uprzednim wzbogaceniu. Mohamed Ahmed Mohamed Zayed opowiedzia nam o sposobach oczyszczania kwarcu, wskaza na opacalno poszczególnych metod. Podsumowujc, nic, tylko otworzy kamienioom i oczyszcza t krzemionk. Wzbogacony kwarc z tych zó mona stosowa do produkcji póprzewodnikowych pytek czy wspomnianych ju krzemowych ogniw sonecznych. Kto by pomyla, taka niepozorna krzemionka. Gdzie u nas w Sudetach s takie yy?

Sobotnie sesje referatowe dobiegy koca, miaem bon obiadowy na konkretn godzin. Wolny czas wykorzystaem na wóczg po miecie, do szybko ponioso mnie w kierunku cisego centrum, gdzie yo si przygotowaniami do niedzielnej uroczystoci.

Dotarem do rynku ul. Grodzk, czyli fragmentem tzw. trasy królewskiej, któr kondukt mia przej na Wawel. W rynku przysiadem na kamiennej awie. W takich chwilach zapominaem o konferencji, powaga sytuacji bya bardzo namacalna. Nie sposób byo nie myle, o tym, co wydarzyo si tydzie wczeniej.

Obiad zjedlimy w Polskich Smakach w cisym centrum, po wewntrznej stronie plantów.

Na sobotni wieczór przewidziana bya impreza "Icebreaker party", z oczywistych wzgldów zostaa ona stonowana i przeniesiona na wczeniejsz por. Odbya si w klubie PRL, z propagandowymi komunistycznymi plakatami, z antyniemieckimi motywami, dao nam to troch radoci, zwaywszy na to, e byli gocie m. in. z Niemiec i z Rosji. Krótka rozmowa na ten temat zakoczya si ogólnym zrozumieniem intencji waciciela klubu. Wikszo osób opucia lokal przed godz. 24, w Krakowie od tego momentu obowizywaa cakowita prohibicja.

W niedziel nie mielimy dylematu, któr sesj wybra. Jedna po drugiej odbyy si, przedzielone coffee break'iem, dwie sesje referatowe powicone geologii w naukach rodowiskowych oraz hydrogeologii. Odczyty rozpoczy si o godz. 8:00, aby zakoczy si okoo 12:00. Wczeniejsze rozpoczcie tej sesji miao na celu umoliwienie wzicia udziau w uroczystociach pogrzebowych pary prezydenckiej, które rozpoczy si o godz. 14:00.

Szczególnie zainteresowa mnie jeden z odczytów drugiej czci IV sesji referatowej Szwajcara o polskich korzeniach. Peter Laudanski zwizany jest z Uniwersytetem w Brnie i prowadzi badania nad formacjami jaskiniowymi pónocnej Turcji. Celem bada jest uzyskanie, na podstawie utrwalonych w stalagmitach stosunków izotopowych δ18O i δ13C, obrazu zmian tych wartoci na przestrzeni ostatnich 50 tys. lat, a póniej zaprezentowanie tego obrazu jako wskanika zmian klimatu obszaru Morza Czarnego. Idea zostaa nam wytumaczona na przykadzie jednej próby- stalagmitu So-11 pochodzcego z jaskini Sofular. Stalagmit ten rós bardzo szybko, tj. 0.9 mm/rok, oraz skada si z 230 lamin rocznego przyrostu. Z miesiczn dokadnoci mona na jego podstawie przeledzi zmiany stosunków izotopowych δ18O i δ13C na przestrzeni ostatnich 230 lat. Wzrost form jaskiniowych jest warunkowany przez opad oraz procesy zachodzce w strefie glebowej, tote skad izotopowy tlenu (δ18O) i wgla (δ13C) w stalagmitach dostarcza szczegóowych informacji na temat warunkowanych przez klimat zmian w skadzie izotopowym opadu atmosferycznego i glebowego CO2. Podejcie oryginalne i obiecujce, nic, tylko yczy konstruktywnych wyników pracy zespoowi badawczemu, a jaskiniom pónocnej Turcji, aby ostay im si jakie stalagmity;-)

Gdy tego dnia, podczas przerwy na lunch (10:20-10:50), wyszedem w kierunku Bo Krakowskich ponownie z ca moc udzielia mi si atmosfera tych dni. Wida byo w oddali telebimy i cigncych ku nim ludzi z flagami, sztandarami i pragnieniem wspólnego przeycia nadchodzcych wydarze. Na autobusach i tramwajach byy flagi z czarnymi wstkami. Gówne ulice, szczególnie te lece na trasie przejazdu konduktu, byy udekorowane flagami i wstkami.

W niedziel, po zakoczeniu sesji powiconej geologii w naukach rodowiskowych oraz hydrogeologii, bya sesja plakatowa- wokó wywieszonych plakatów, które przedstawiay przedmioty bada modych naukowców, krcili si oni we wasnych osobach, i udzielali odpowiedzi na ewentualne pytania. Nie zainteresowaem si sesj plakatow, gdy chciaem dosta si do agiewnik, gdzie wziem udzia w uroczystociach pogrzebowych pary prezydenckiej.

Kraków przygotowa si do uroczystoci wzorowo w cigu zaledwie 4 dni, nawet nawierzchnie na trasie przejazdu konduktu atano w tym czasie.

Jeeli chodzi o studentów z SKNG UJ, to s wielcy. Zorganizowali konferencj, na której zjawio si 150 osób z 11 pastw (w tym Kazachstan, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, otwa, Czechy). Zaatwili zakwaterowanie, obiady, lunch, nie mówic o materiaach konferencyjnych. Wspaniale poradzili sobie z modyfikacj przebiegu konferencji w zwizku z pogrzebem pary prezydenckiej.

Wybuch wulkanu Eyjaflallajokull, który uniemoliwi przybycie wielu wanych osobistoci na uroczystoci pogrzebowe, nie zezwoli równie na dotarcie kilku referentów. Niektórzy uczestnicy na powrót do kraju czeka musieli kilka dni.

Geologia ma znaczenie i to bardzo pragmatyczne, jest to widoczne jak na doni, szczególnie w takich chwilach.

Swoj drog kto by si spodziewa, e ten wulkan bdzie mia tak istotne znaczenie, gdy Szymon opowiada o jego niedawnej aktywnoci podczas II Sesji Referatowej Wydziau Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska.

Konferencja jest niejako przetarciem szlaku dla kolejnych tego typu inicjatyw. Studenci UJ zachcili do kontynuacji ich dziea, zapewnili o udzieleniu pomocy w organizacji tego typu przedsiwzicia.

ENGLISH

1st Students' International Geological Conference on Cracov (16-18.04)

1st Students' International Geological Conference were organized by Students Geological Society of Jagiellonian University in cooperation with Jagiellonian University, Polish Geological Society, Polish Geological Institute and Pedagogical University of Cracov.

The conference was held in the capital city of Maopolska Province- where are The Tatras- Polish highest mountains. Cracov is one of the oldest cities in Poland, it got civic rights in 1257. The city of kings, it's often called. It was the capital of Poland from 1038 to 1596. In Cracov, there is a place of great significance to the Polish people- Wawel. The Royal Castle with an armoury and the Cathedral are situated on the hill. Polish Royalty and many distinguished Poles are interred in the Wawel Cathedral. Royal coronations took place there also. It's history reaches the first historical ruler of Poland- Mieszko I (c.965-992) of the Piast dynasty.

The circumstances of the conference were unexpected and very specific. As you know it for sure, the were a huge tragedy in Poland, just one week before the conference. On 10th April 2010 Polish government plane crashed near
Smolesk in Russia. 96 people died, including the President of the Republic of Poland - Lech Aleksander Kaczyski and his wife - Maria Kaczyska.

The Presidential Pair was buried in the Wawel Cathedral on 18th April. Due to preparation for the ceremony, there were some logistic problems that organizers had to deal with. Another events that had preceded the conference were the eruptions of
Eyjafjallajökull, which created huge amount of ashes- it prevented the flights of some quests invited both to the conference and the burial of the Presidential pair.

The conference was visibly international, there were 150 participants from 11 countries all over the world. For example there were quests from Kazakhstan, Czech Republic, Latvia, England, Russia, Portugal.

There were parallel scientific session on Saturday 17th April- Session I- Mineralogy, Petrology and Geochemistry and Sessions II & III- Sedimentology, Stratigraphy and Paleontology, Structural Geology and Tectonics.

Personally, I decided to stay on Session I. I especially remember two lectures . First of them was spoken by Lenka Dzikova from Czech Republic. It was about moldavites- their heterogeneity and relation to conditions of their origin. "Moldavites are natural glasses which are the products of an impact event that yielded the ~24 km diameter Ries Crater in Germany ~14,7 Ma ago (e.g. Engelhardt et al. 1987; Di Vincenzo, Skala 2009)." As written in an abstract. Main goals of the investigation were to identify individual domains of different chemical composition in the samples of the moldavites, and to compare these domains with those of the individual possible source rocks. Researchers proved that moldavites are not homogenous. "The heterogeneity of the moldavites reflects the incomplete mixing of parent rocks." Samples found in different substrewn fields (fields were the moldavites had fallen after the impact) couldn't be connected with certain parent rocks, but it's heterogeneity proves appearance of different rocks in an impact crater.

Another lecture was about quarzt veins in Wadi Warabeit area (the Eastern Desert of Egypt), which was spoken by Mohamed Ahmed Mohamed Zayed from Kazakh National Technical University. The quarzt in the magma veins can be classified as a pure quartz, containing 99,22- 99,44% of silica. This quarzt can be used in the following industries: aluminion alloy industry and ferrosilicon industry, without treatments. This quartz can be improved and used in silicon solar cell production. It's mining can be very cost-effective.

On Sunday 18th April, there were two sessions one after another. Session IV and V were titled "Geology in Environmental Sciences, Hydrogeology". It was shortened due to the Funeral Ceremony of the Presidential pair, which started that day at 2 p. m. When being outside the Jagiellonian Library during a coffee break- at 10 a. m., you could see many people heading for the funeral ceremony.

In my, and many others, opinion this conference was very successful. Students of Jagiellonian University did excellent work. They started tradition, that can be continued by other universities. There is already a news from Latvian University:

Dear colleagues,

Geology department of University of Latvia would like to invite you to the second International Students Geological Conference, which will be held near Sigulda (Latvia) in April and May 2011.

The aim of this conference is to continue the traditions of the first International Students Geological Conference held in Krakow (Poland) in April 2010 and to bring together geology students from various countries, to discuss the results of their scientific work.

The conference will include scientific sessions and field trips to the most exciting geological objects in Latvia. The oral presentations are planned in four parallel sessions and will be accompanied by poster presentations. The official language of the conference will be English.

We wish You Merry Christmas and Happy New Year!

Best wishes,
The organizing committee
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net