65 lat koa - sesja referatowa
Tomasz Kowalczyk, 01 kwietnia 2011
Najdoniolejszym wydarzeniem obecnego roku w naszym kalendarzu, bez wtpienia byy obchody rocznicy 65-lecia Koa Naukowego Geologów. Cae wydarzenie odbyo si w trzech etapach. Preludium do dwudniowego witowania miaa by wydziaowa impreza dla geologów i geografów, która odbya si 30 marca. By to rozrywkowy akcent, który zgromadzi bardzo wielu studentów, równie nie nalecych do Koa. Sta si doskona inicjacj dla tematów gównego wydarzenia, czyli sesji referatowej oraz terenowej.

1 kwietnia 2011 roku w Instytucie Nauk Geologicznych we Wrocawiu, w jednej sali zgromadzili si studenci Koa Naukowego Geologów, którzy wraz z zaproszonymi przez siebie gomi, opiekunami oraz pracownikami naukowymi uczelni, rozpoczli oficjaln cz obchodów rocznicy. Z drobnym polizgiem, tu po godzinie 11:00 na mównicy pojawi si obecny prezes koa Piotr Wojtulek i oficjalnie otworzy uroczysto.

Na sali oprócz licznie zebranych studentów i pracowników, znaleli si znakomici gocie, którzy swoj obecnoci i wystpieniami, mieli uwietni rocznic. Wród najwaniejszych znaleli si Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocawskiego, prof. Marek Bojarski oraz JM Rektor uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Stanisaw Lorenc. Swoj obecnoci zaszczycili nas równie Prorektor ds. studenckich UWr, prof. Teresa o-Nowak oraz dawni prezesi oraz czonkowie koa naukowego, a take profesorowie cae ycie zwizani z geologi. Niestety nie moglimy goci dr. Lecha Poprawskiego. Z przyczyn osobistych nie móg nas odwiedzi, cho bardzo chcia, jak zapewni w licie adresowanym na nasz uroczysto. Nie obecny by równie prof. Janusz Janeczek, który w rozmowie telefonicznej z naszym prezesem, bardzo aowa, e go z nami nie ma, jednoczenie tumaczc si wanymi obowizkami w Brukseli. Bardzo smutny by dla nas brak na obchodach dr. Janusza Moryla, który odszed od nas tydzie wczeniej. Pami o nim uczcilimy chwil ciszy.

I cz - prof. Bojarski, prof. Teresa o-Nowak, prof. Grodzicki, prof. Lorenc

Na sam pocztek sesji referatowej gos zabra prof. M. Bojarski, skadajc serdeczne yczenia dla geologów i dla naszego koa, tym samym otwierajc sesj.

Jako druga w kolejnoci, na mównic wysza pani prorektor. Równie skierowaa yczenia dla koa naukowego i nawietlia, jak wana w dzisiejszych czasach jest misja geologów dla dobrobytu i komfortu ycia wszystkich ludzi. Zapewnia nas równie o swym penym poparciu dla naszej organizacji, co oczywicie wywoao duy aplauz.

Jednym z najsympatyczniejszych przemówie w tym dniu, byo w pewnoci wystpienie prof. Andrzeja Grodzickiego, który by opiekunem koa przez 21 lat – od 1971 do 1992 roku. Profesor jak rasowy dydaktyk poczy istotne zagadnienia z historii Koa, o której opowiada, z sytuacjami zabawnymi i mniej oficjalnymi, wywoujcymi miech wród suchaczy. Wspomina o sukcesach koa, jakie dokonay si za jego kadencji, m.in. II miejscu na sympozjum kó naukowych w 1979 r. Szczególnym momentem byo przekazanie przez profesora pucharu na rce obecnego prezesa oraz opiekuna – pamitki sukcesu sprzed 32 lat. „Czekaem wanie na takie wydarzenie, w którym mógbym przekaza ten puchar wiadczcy o licznych sukcesach koa” - przyzna prof. Grodzicki. Na kocu Pan Profesor wyjani, e ostatni tak uroczyst rocznic Koa, byy w 1971 roku obchody 25-lecia, których inicjatorem by prof. Ryszard Kryza. By on wielce uradowany, e moe uczestniczy w wydarzeniu 65 rocznicy, ponad 40 lat od tamtych wydarze.

Kolejnym etapem byo wystpienie naszego zasuonego, obecnego opiekuna Koa naukowego dr. Waldemara Sroki. Opowiedzia nam o trudach dziaalnoci naszej studenckiej organizacji na przestrzeni ostatnich 20 lat, cieszc si, e obecna kondycja i koniunktura jest tak dobra, a jego misja jest wietnie wypeniana. Dr Sroka wymieni szereg kluczowych dla Koa nazwisk, którzy na przestrzeni lat wspierali nas z wielk moc. Puentujc, podzikowa obecnym czonkom Koa za prac, jak wkadamy w jego funkcjonowanie.

Uroczysto jak zorganizowalimy bya wietn okazj dla zaprezentowania ogólnej dziaalnoci Koa i wszelkich aspektów jego ycia codziennego. Rzemielniczej pracy podj si nasz wiceprzewodniczcy Marcin Gole. W telegraficznym skrócie zaprezentowa najbardziej wspóczesne aspekty naszej twórczoci. Mnóstwo miejsca byo zarezerwowane na nasze wyjazdy terenowe, gdzie jak wiemy, czujemy si najlepiej. Duo byo równie o samej strukturze naszej organizacji. O celach, osigniciach, funkcjonowaniu i statucie. Bya take cz powicona naszym posiedzeniom, odczytom i kalendarzu na najblisze miesice. Cao wygldaa na tyle atrakcyjnie, e wywara due wraenie na nastpnym mówcy, czyli profesorze S. Lorencu.

Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i wychowanek Uniwersytetu Wrocawskiego, jako dawny czonek naszego koa, opowiedzia nam mnóstwo faktów i ciekawostek z czasów, kiedy jako student aktywnie dziaa w naszej organizacji. Mówi równie o ówczesnym znaczeniu przedmiotu i o wasnych zainteresowaniach naukowych. Podkreli, e dziaanie na rzecz Koa byo dla niego jednym z najwaniejszych dowiadcze, które utoroway szlaki dla jego dalszej kariery. Wymieni w tym miejscu swoja prac o cyklotemach wapiennych z Wojcieszowa z 1973 roku oraz o profilowaniu otworów wiertniczych dla rud miedzi na monoklinie pónocnosudeckiej.

Po wystpieniu Pana Rektora zarzdzono przerw obiadow.

II cz - prof. Przybyek, prof. Stako, dr Kryza

Tu po niej, prezentacj wygosi prof. Jan Przybyek. Opowiada w ujciu historycznym o swoich pierwszych pracach hydrogeologicznych i ich wpywie na ówczesne rodowisko naukowe, gównie to wrocawskie. Pan Profesor równie wniós wiele faktów dotyczcych koa w latach, kiedy by jego czonkiem i przewodniczcym.

W nastpnej kolejnoci na mównic wszed obecny Dziekan Wydziau Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, prof. Stanisaw Stako. Zaprezentowa nam odczyt o wyprawie SKNG do Indii i Nepalu. Prezentacja bogata w wietne zdjcia i urozmaicona komentarzami pana profesora z pewnoci zafascynowaa wszystkich na sali.

Po wystpieniu dziekana prezes Piotr Wojtulek wraz z opiekunem dr. Waldemarem Srok oficjalnie wrczyli honorowe czonkostwa koa profesorom, którzy swoj dziaalnoci na stae wpisali si w karty wieloletniej historii.

Kiedy wszyscy wyrónieni byli w posiadaniu swoich pamitkowych tabliczek, nasz kolejny znakomity go rozpocz swój wykad. Doktor Józef Kryza – wieloletni opiekun sekcji hydrogeologicznej, organizator wielu wypraw koa. Czowiek, który przeby setki kilometrów wraz ze studentami, uczc ich geologii, a take ksztatujc osobowoci i rozwijajc pasje modych ludzi na cae ycie. Po tym krótkim, ale jake miym wystpie, jeden z zaproszonych, prof. Przybyek poprosi wszystkich o owacje na stojco dla wybitnego nauczyciela, jakim zawsze by dr Józef Kryza. Po minucie oklasków, nikt na sali nie mia wtpliwoci, e szacunek oddany panu doktorowi jest cakowicie zasuony.

Po tym wydarzeniu nastpi 40 minutowy coffe-break, na którym obecni na sali udali si na obfity poczstunek w bibliotece Instytutu.

III cz - prof. Kryza, prof. Puziewicz

Tu po przerwie rozpoczo si wystpienie prof. Ryszarda Kryzy, który w latach 1971-73 by prezesem Koa. Dzisiaj jak wiemy, jest nauczycielem akademickim na naszej uczelni i wietnym petrologiem. Prezentacja Pana Profesora dotyczya jego najnowszych bada na ofiolitu sudeckiego. Wykad ten by wietnym wstpem do sesji terenowej w Masywie ly. Dla kadego, kto nie pamita z zaj jak prezentuje si tamtejsza litologia odsoni, które mielimy niebawem odwiedzi, wykad rozwia wszystkie wtpliwoci.

Wykadem koczcym nasz sesj referatow bya prezentacja Dyrektora ING – prof. Jacka Puziewicza. Zechcia on pochwali si z nami swoimi dowiadczeniami i spostrzeeniami odnonie studiowania geologii za jego czasów z tym, jak robi si to dzisiaj. Prezentacje wzbogaci nawet wasnymi notatkami, pokazujcymi, jak za jego studenckich czasów wprowadzana bya tektonika pyt kontynentalnych. Prof. Puziewicz wymieni te najwaniejsze linie bada w geologii, które dla naszego pokolenia bd miay kluczowe znaczenie, i z którymi moemy wiza przyszo zawodow.

Po wszystkich wystpieniach na mównicy ponownie zjawi si prezes naszego Koa Piotr Wojtulek i w imieniu  studentów podzikowa wszystkim , którzy przybyli by uwietni uroczysto rocznicy razem z nami. Jako ostatni akcent dla przebiegu planu dnia nastpio wrczenie pamitkowych dyplomów i koszulek aktywnym czonków koa i podzikowanie za ich prac.

Sesja referatowa zakoczya si tu po godzinie 16-tej. Wszyscy studenci musieli wraz z opiekunami musieli si niebywale spieszy, gdy ju o godz 18-tej mielimy autobus, który mia nas zawie do Sobótki na nastpn (mniej oficjaln) cz obchodów naszej rocznicy – sesj terenow.
update: 2012-01-27 16:58:23
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net