Sesja Geotechniczna z Hobas Polska
Piotr Wojtulek, 20 maja 2011


9 maja 2011 roku w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocawskiego odbya si Sesja Geotechniczna, zorganizowana przez Studenckie Koo Naukowe Geologów oraz firm Hobas System Polska Sp. z o.o. Byo to nowatorskie wydarzenie, podczas którego studenci geologii, w tym przede wszystkim specjalizujcy si w geologii inynierskiej, mogli zapozna si z nowoczesnymi rozwizaniami stosowanymi w tej dziedzinie.


Sesj otworzya prof. Krystyna Choma-Moryl z Zakadu Hydrogeologii Stosowanej. W swoim sowie wstpnym przekazaa modziey jak wane jest znaczenie bada geologiczno-inynierskich w dobie postpujcej urbanizacji i rozwoju infrastruktury w Polsce. Wskazaa, jak pozornie niewielka zmienno parametrów geotechnicznych gruntu moe wpyn na powodzenie inwestycji.

Kolejnym wystpieniem bya prezentacja Sylwestra Sykulskiego z firmy Hobas o zastosowaniu nowoczesnych materiaów CC-GRP w technologiach bezwykopowej budowy infrastruktury podziemnej. Dziki temu studenci geologii mieli szans zobaczenia jak mog przebiega inwestycje, w których zamiast tradycyjnych koparek uywa si m.in. urzdze wykorzystujcych technologi wciskania. Jednoczenie przedstawiciel Hobasa pokaza, jakich materiaów uywa si przy tego typu technologiach. Specjalne rury dostarczane przez tego producenta s dzisiaj wykorzystywane przy wielu inwestycjach w Polsce, czego przykady byy bogato ilustrowane w prezentacji. Modernizacja sieci do warszawskiej oczyszczalni "Czajka", czy roboty bezwykopowe w Katowicach, to tylko niektóre z nich. Zreszt, jak zaznaczy Sylwester Sykulski - "Polska jest liderem w robotach bezwykopowych w swoim regionie". Tego typu prace sprawdzaj si przede wszystkim w wikszych miastach, których silnie zurbanizowane centra uniemoliwiaj wykorzystanie tradycyjnego sprztu.

Nastpnie miejsce na katedrze zaj dr Krzysztof Chudy z Zakadu Hydrogeologii Stosowanej Uniwersytetu Wrocawskiego, który przedstawi publicznoci tematyk osuwisk. Jest to jeden z waniejszych problemów przy posadowieniu obiektów budowlanych. Doktor Chudy take przytoczy wiele przykadów pokazujcych czym moe si skoczy niedokadne rozpoznanie warunków geologiczno-inynierskich, albo wrcz ich lekcewaenie przy projektowaniu inwestycji. Udowodni te, e tematyka osuwisk nie wie si tylko z poudniowymi, karpackimi terenami Polski, ale zjawiska takie maj te miejsce na terenach nizinnych. Jako przykad poda inwestycj budowy oczyszczalni cieków w remie, gdzie osuwisko spowodowao zagroenie powanego zanieczyszczenia wód rzeki Warty.

Najbardziej spektakularnym przykadem zaniedba geotechnicznych przytoczonym przez dr. Chudego byo osuwisko które wystpio w toku prac nad modernizacj skoczni im. Adama Maysza w Wile-Malince. Wskutek niedokadnego rozpoznania budowy geologicznej terenu osun si tam zeskok. Spowodowao to nie tylko zniszczenie dotychczas zbudowanej infrastruktury, ale te konieczno zmian w projekcie skoczni. Oczywicie straty wskutek ludzkiej lekkomylnoci signy znacznych sum. Przykad ten by potwierdzeniem gównej tezy wystpienia wstpnego prof. Chomy-Moryl, e dobre rozpoznanie warunków geotechnicznych przy inwestycji pozwala przede wszystkim na uniknicie podobnych kosztów.


Od lewej: dr Krzysztof Chudy, prof. Krystyna Choma-Moryl, Sylwester Sykulski, Piotr Wojtulek

Na zakoczenie spotkania na uczestników czeka skromny poczstunek, podczas którego mieli oni okazj do przedyskutowania poruszanej problematyki w mniej oficjalnym charakterze. Wydaje si, e sympozjum takie jest dobr moliwoci do wymiany wzajemnych dowiadcze, a take ma wielki walor dydaktyczny dla studentów specjalnoci geologiczno-inynierskiej.
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net