Konferencja „Goldschmidt 2011” w Pradze
Piotr Wojtulek, 30 sierpnia 2011
Kilka tysicy delegatów z caego wiata, róne pomysy naukowe i róne zainteresowania: od petrologii ska magmowych, poprzez geologi zó, skoczywszy na geologii rodowiskowej. Wszystkich naukowców, którzy zebrali si w dniach 14 – 19 sierpnia w Pradze czy jedno: wykorzystuj w swojej pracy najnowsze metody geochemiczne.

Na konferencji „Goldschmidt 2011” spotkali si zarówno uznani profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym, jak te pocztkujcy geolodzy, wielu byo te studentów. Dla mnie praska konferencja bya pierwsz tak imprez i to od razu tak wielk. Dlatego cigle pytaem dr Magdalen Matusiak-Maek, która organizowaa nasz wyjazd, o róne rzeczy. Oczywicie najwicej pyta miaem odnonie sesji posterowej – nie wiedziaem jak to bdzie wygldao ani jaka ma by tam moja rola.

Pierwszy element konferencji to tradycyjny „Ice-breaker”, odbywajcy si wieczorem w przeddzie konferencji. W „Prague Congress Center” po raz pierwszy zgromadzili si uczestnicy obrad, aby przeama lody, spotka swoich znajomych i wymieni si planami pobytu. Ja trzymaem si pracowników Zakadu Petrologii Eksperymentalnej ING, gdzie wykonuj prac magistersk. Z zakadu tego pojawili si na „Goldschmidcie” prof. Jacek Puziewicz, dr Magdalena Matusiak-Maek, dr Jakub Kierczak i dr Wojciech Bartz. Przyjechay te dwie studentki, Anna Kukua i Elbieta Deja, podobnie jak ja majce promotorów w ZPE. Na konferencji spotkalimy take innych naukowców zwizanych z Wrocawiem: dr Joann Kostylew z Zakadu Mineralogii i Petrologii (obecnie przebywa na stau w ETH Zürich), oraz dr Rafaa Tyszk, pracujcego na Uniwersytecie Przyrodniczym. 

Trzeba podkreli, e ja oraz moje dwie koleanki Ania i Ela bylimy najprawdopodobniej jedynymi polskimi studentami którzy uczestniczyli w tegorocznym „Goldschmidcie”. Udzia w konferencji jest bardzo drogi i tylko zespoy badawcze, dysponujce mocnym zapleczem finansowym, mog sobie pozwoli na opacenie wpisowego i innych kosztów. Tym wiksze byo zdziwienie geologów z Krakowa lub Warszawy, a take badaczy z Pastwowego Instytutu Geologicznego, e Uniwersytet Wrocawski wysya na tak konferencj studentów. Jest to zasuga prof. Puziewicza, który jest zdania, e naley promowa studentów i potrafi zdoby na to niezbdne rodki. 

Bo faktycznie uczestnictwo daje sporo do mylenia. Po pierwsze pozwala zobaczy pomysy innych i spróbowa odnie je do wasnej pracy. Po drugie jest wietn okazj do poznania nowych ludzi, których rozwizania bywaj naprawd inspirujce. Po trzecie w kocu mona wówczas zaprezentowa swoje wasne wyniki bada, pochwali si swoj prac i przy okazji te wypromowa Polsk i polsk geologi.

Kady z tych trzech elementów jest równie wany. Pomysy innych osób mona byo ledzi na sesjach wykadowych oraz posterowych. Sesje wykadowe odbyway si od rana do popoudnia, a posterowe w godzinach wieczornych. Podzielone byy one na szereg mniejszych sesji uporzdkowanych tematycznie. A zatem mona byo uczestniczy w takich sesjach jak np. „Geneza i proces tworzenia si skorupy kontynentalnej”, „Elementy ofiolitów”, „Rola fluidów w procesach skaotwórczych” czy „Procesy sorpcji metali cikich w glebach”. Wachlarz tematów by wic naprawd spory i kady móg znale co dla siebie.
 
 
 
 
 
 
 
Udzia w sesjach wykadowych musi by zawsze wczeniej dobrze zaplanowany. Wykadów jest caa masa i codziennie odbywa si jednoczenie kilkanacie sesji, trzeba wczeniej zastanowi si, który jest najbardziej interesujcy. Bo najczciej bywa tak, e niewielu uczestniczy w jednej sesji od pocztku do koca, wybierajc tylko poszczególne wystpienia w rónych blokach. Z reguy czasu na przemieszczanie si midzy odczytami jest niewiele – okoo 3 minut, wic dobra organizacja uczestnictwa to podstawa.

Jakie ja wybieraem odczyty? W pierwszej kolejnoci te, które mogy mi rzuci nowe wiato na badania magisterskie. A zatem chtnie wysuchaem w szczególnoci Olivera Pluempera z Uniwersytetu w Oslo, który mówi o przemianach oliwinu w trakcie procesu serpentynizacji. Ciekawy by te eksperyment dotyczcy produkcji serpentynu z oliwinu i ortopiroksenu, który prezentowaa Gretchen Frueh – Green (ETH Zurych). W drugiej kolejnoci wybieraem odczyty na temat ofiolitów i litosfery oceanicznej, na przykad odczyty Yildrima Dileka i Petera Kelemena. I w kocu odczyty które w ogólny sposób przedstawiay prawidowoci rzdzce petrologi ska magmowych. Pomijaem zazwyczaj wystpienia bardzo szczegóowe oraz te w których poruszane byy tematy zwizane z fizyk Ziemi. Niestety z tych niewiele rozumiaem. Szczególnie trudne byy kwestie jdra Ziemi i konwekcji w paszczu.

Oczywicie, bdc na tak duej konferencji, wykorzystaem prawie kad okazj aby zobaczy gigantów geologii w akcji. Byo bardzo mi rzecz posucha naukowców, których artykuy zgbia si na co dzie. Wielkie wraenie zrobi na mnie przede wszystkim Sam Mukasa, szef Midzynarodowej Asocjacji Geochemicznej, na co dzie dziekan Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu New Hampshire w Durham (USA). Taki Barack Obama rodowiska geochemicznego, najwaniejsza persona. Bardzo dobry mówca, opanowany i majcy wietny tembr gosu. Ale te czowiek majcy wielkie moliwoci (mówi: „chciaem zobaczy co dzieje si na dnie Morza Rossa, wic zorganizowaem rejs badawczy”). Perfekcyjny odczyt, dopracowany w kadym calu miaa Irina Artemieva (Uniwersytet w Kopenhadze), która omawiaa moliwoci przeoenia danych geofizycznych na wnioski geochemiczne i petrologiczne. I w kocu jeden z twórców obecnej wiedzy na temat litosfery oceanicznej, Peter Kelemen ze synnego Lamont-Doherty Earth Observatory w Nowym Jorku: mówi ciekawie i dowcipnie, a po obu jego odczytach wywizyway si ostre dyskusje. 

Jeli chodzi o poznawanie nowych ludzi: mona byo pozna zawsze i wszdzie. A zwaszcza podczas sesji posterowej, gdzie chodzi si po hallu i podziwia prace innych. Ludzie szukaj zwaszcza prac które s podobne do tych które realizuj oni sami. Wszystko po to, aby wymieni dowiadczenia i znale analogie, bo te czsto potrafi rzuci nowe wiato na czsto latami prowadzone badania.
 
 
 
 
 
 
Tak samo byo z moim posterem. Wystawiony by w ramach sesji „Elementy ofiolitów” i do mocno denerwowaem si przed t prezentacj. Na pocztku chciaem zastosowa taktyk co poniektórych: taktyk uciekania od wasnego dziea. Ale gdy zauwayem, e zainteresowanie moj prac jest due i spora liczba osób zatrzymuje si przed posterem i go kontempluje, uznaem e dalsze uciekanie to strzelanie sobie samemu w stop. Przecie po to pracuj od pótorej roku nad serpentynitami z Masywu ly, aby móc si pochwali tym co zrobiem. Dlatego wróciem na swoje stanowisko i zaczem odpowiada na pytania odwiedzajcych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziki temu poznaem osoby które podobnie jak ja zajmuj si ofiolitami i chciay porówna swoje wyniki z moimi. Byli to ludzie zarówno z Polski jak i z zagranicy. Sporo o pierwiastkach ladowych we wtórnych klinopiroksenach opowiedziaa mi Elizaveta z Moskwy, a o starym prekambryjskim ofiolicie z Grenlandii – Kris z Kopenhagi. Zwaszcza wizyta Krisa Szilasa bya dla mnie spor nobilitacj, gdy to wschodzca gwiazda duskiej petrologii. Mimo zaledwie 28 lat by ju zaproszony do wygoszenia dwóch wykadów na tak prestiowej konferencji jak „Goldschmidt”. Mój poster odwiedzi te prof. Andreas Kluegel z Bremen University, przy okazji zapyta czy w Masywie ly znale mona odsonicie pillow lavas. Oczywicie zawsze gdy tylko potrzebowaem wsparcia w ssiedztwie czeka wspóautor posteru, mój promotor, prof. Jacek Puziewicz. Ratowa zawsze sytuacj, gdy byy chwile pltania si w zeznaniach ;)

I ogólnie szef wrocawskiej delegacji by bardzo zadowolony z tego, jak prezentuj si naukowcy z jego zespou. Szczególnie dumna bya dr Magdalena Matusiak – Maek, której poster cieszy si wielkim zainteresowaniem. Do wspomnie, e odwiedzi j prof. Gerhard Brey z Uniwersytetu we Frankfurcie n. Menem, prawdziwa gwiazda petrologii i termodynamiki mineralogicznej – geotermometr Breya uywany jest wszak powszechnie przez badaczy zajmujcych si paszczem Ziemi. A 4 postery jako autor lub wspóautor zaprezentowa dr Jakub Kierczak. I to jak zrónicowanych: z zakresu gleboznawstwa, petrologii odpadów przemysowych, petrologii ska magmowych (izotopy Hf w cyrkonach z ryolitów) oraz aktywnoci bakterii w rodowisku odpadów kopalnianych. Dr Wojciech Bartz natomiast zaprezentowa mineralogi w najbardziej utylitarnym znaczeniu – prezentujc badania dotyczce zapraw z Mysiej Wiey w Kruszwicy. Natomiast prof. Jacek Puziewicz zaprezentowa prace zwizane m.in. z procesami ryftingu w rowie Egeru. Najwicej prac, bo po 4 zaprezentowali prof. Puziewicz i dr Kierczak. I chyba nikt z Polski ich nie przebi. Pierwszymi autorami szeregu z tych prac byli studenci, którzy wykonuj prace magisterskie w Zakadzie Petrologii Eksperymentalnej.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ostatnia wana funkcja konferencji to promowanie Polski i polskiej geologii. Dziki temu, e pracownicy ZPE byli tak widoczni, wielu cudzoziemców zobaczyo, e take u nas geologia si rozwija i ma si dobrze. Zwaszcza e nierzadko wiedza o naszym kraju jest niewielka. Na przykad niektóre osoby przechodzce obok mojego posteru nie mogy si nadziwi temu, e na tak maym obszarze mamy zachowan kompletn sekwencj ofiolitow w postaci Masywu ly. Inna sprawa, e przy wanym wykadzie prof. Dileka dotyczcym ofiolitów z caego wiata wymieniono ich kilkadziesit, ale ani jedno sowo nie pado na temat ly. By moe jednak kiedy uda si to zmieni.

A po konferencji? Na pewno mam spory zastrzyk energii i inwencji do dalszej pracy. Geologia idzie do przodu i taka impreza uwiadamia, e izolujc si w jednym rodowisku omija nas wtedy wielki postp i fascynujce rozwizania.
update: 2012-01-21 00:21:46
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net